PRIVACYBELEID

Versie: december 2022

1. PRIVACYBELEID

Stichting Nautin, gevestigd te Kampen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 579220273 (hierna: "Nautin”) heeft overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een privacybeleid opgesteld.
Stichting Nautin respecteert de privacy van de bezoekers aan haar website en de gebruikers van de aangeboden producten.
Vanwege volledige transparantie voor de bezoekers van onze website en gebruikers van de producten heeft Nautin een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens, het doel ervan en de mogelijkheden voor de betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

1.a Doelstelling

Doel van het privacy beleid is het beschrijven van kaders voor het verantwoord omgaan met persoonsgegevens en het waarborgen van de privacy rechten van personen waarvan Nautin persoonsgegevens verwerkt.

1.b Verantwoordelijke

Het bestuur van Nautin is verantwoordelijken voor de verwerkingen die door of namens Nautin worden uitgevoerd.

1.c Verwerkingen (Artikel 4, AVG)

De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen. In de AVG valt onder een verwerking:

 • Verzamelen, vastleggen en ordenen
 • Bewaren, bijwerken en wijzigen
 • Opvragen, raadplegen, gebruiken
 • Verstrekken door middel van doorzending
 • Verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstellen
 • Samenbrengen, met elkaar in verband brengen
 • Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens

Uit deze opsomming blijkt dat alles wat je met een persoonsgegeven doet een verwerking is.

1.d Uitgangspunten

 • Nautin verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om
  - betrokkenen toegang te kunnen geven tot de website en producten van Nautin.
  - inzicht te krijgen in het gebruik van de website
  - inventariseren van het gebruik van de producten
 • Nautin verwerkt voor de eigen vrijwilligers de NAW gegevens om
  - betrokkenen toegang te kunnen geven tot de website en producten van Nautin.
  - te werken aan verbetering van de producten van Nautin
  - elkaar te bereiken en kunnen overleggen
  - versturen van uitnodigingen
 • Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet en regelgeving en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
 • Nautin gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens van donateurs alleen verwerkt door personen die direct betrokken zijn bij de uitgifte van toegangscodes en de betaling. De persoonsgegevens van bestuursleden en vrijwilligers staan op een afgeschermd deel van de website. Daarbij zorgt Nautin voor passende beveiliging van persoonsgegevens.
 • In het geval van samenwerking met externe partijen waarbij sprake is van verwerking van persoonsgegevens, maakt Nautin vooraf schriftelijk vastgelegde afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Nautin controleert deze afspraken jaarlijks.
 • Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

2. RECHTEN VAN BETROKKENEN

2.a Verzoeken om informatie betreffende persoonsgegevens

Personen die informatie, wijziging of bezwaar hebben over de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen contact opnemen met Nautin via info@nautin.nl voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop Nautin persoonsgegevens verwerkt;
 2. vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 3. inzage in de persoonsgegevens die Nautin met betrekking tot de aanvrager verwerkt;
 4. bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens van de aanvrager door Nautin.

2.b Melding aan betrokkenen

Betrokkenen worden van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor persoonlijke levenssfeer van betrokkene.


3. REGISTER VAN VERWERKINGEN (ARTIKEL 30, AVG)

Nautin is verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van alle verwerkingen waarvan Nautin de verwerkingsverantwoordelijke is. Het register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking plaatsvindt, en welke gegevens daarvoor worden gebruikt.

3.a Gegevens betreffende donateurs van Stichting Nautin

Nautin legt van donateurs en andere relaties de volgende gegevens vast.

 • Gebruikersnaam
 • Gebruikers Identificatie (inlognaam)
 • Land
 • Datum laatste donatie
 • Datum einde toegang website
 • Email-adres
 • Soort account: “donateur”, “vrijwilliger” of “overige relaties”
   
Doel van de registratie Toegangsverlening tot de gegevens van Nautin
Verwijderingbeleid Twee jaar na “Datum einde toegang website”

 

3.b Vastlegging van vrijwilligers werkzaam voor de Stichting Nautin

Als een persoon zich aanmeld als vrijwilliger worden de volgende gegevens gevraagd op te geven.

 • Gebruikersnaam
 • Gebruikers Identificatie (inlognaam)
 • Naam, Adres, Land
 • geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Email-adres
   
Doel van de registratie Toegang geven tot de door Nautin gebruikte sofware programma’s
Elkaar bereiken om samen te werken en of samen te komen.
Verwijderingbeleid Twee jaar na beëindiging werkzaamheden voor Nautin

 

3.c Vastlegging van gegevensgebruik van de website www.nautin.nl

Bij gebruik van de Nautin-website of van de producten op de website worden de volgende gegevens vastgelegd.

 • E-mailadres van de gebruiker (alleen als de gebruiker is ingelogd)
 • Soort gebruiker (“donateur”, “sponsor-lid” (wadvaarder of toerzeiler), “anders”)
 • Soort gebruik (“website-login”, “product download”, “registratie van product”, etc)
 • Datum van registreren, datum van laatste gebruik
 • Ingestelde taal (indien van toepassing)
 • IP-nummer, bij inloggen gedurende 30 dagen
   

De IP-adressen die door de internet-serviceprovider Yourhosting worden verzameld voor statistische doeleinden zijn voor Nautin in te zien, maar Nautin heeft niet de middelen deze adressen te koppelen aan het E-mailadres of anderszins te herleiden tot individuele personen.

Doel van de registratie statistische informatie over gebruik producten, ondersteuning voor onze Helpdesk
Verwijderingbeleid Twee jaar na “Datum van gebruik”

 

3.d Gegevens voor gebruik van de Nautin-website (cookies)

Voor het technisch uitvoeren van het inloggen op de Nautin-website en het downloaden van de producten hanteert Nautin technische noodzakelijke cookie.
Gedurende de duur van het bezoek wordt deze cookie geplaatst. Hiervoor is vooraf geen toestemming van de bezoeker vereist.

Doel van de registratie goed functioneren van de website
Verwijderingbeleid de cookies worden verwijderd zodra de gebruiker de website verlaat.


De Nautin-website bevat geen tracing cookies of tracking cookies of andere cookies waarvoor toestemming aan de gebruiker moet worden gevraagd.

3.e Logging van betalingen via Omnikassa /  iDeal

Van donateurs die via de website een donatie doen worden tijdens het betaalproces de volgende gegevens vastgelegd.

 • Datum, tijd
 • Transactiereferentie
 • OrderID
 • Gebruikers Identificatie (inlognaam)
 • Gebruikersnaam
 • E-mailadres
 • Nieuwe donatie / verlenging donatie
 • Bedrag donatie
 • Afhandelingsinformatie (e-mail gezonden, betaling gelukt ja/nee)
   
Doel van de registratie afhandelingsbegeleiding, historie in geval van vragen of klachten en  statistische informatie.
Verwijderingbeleid  1 jaar na “Datum, tijd”

 

3.f Gegevens in administratiepakket Conscribo

Nautin hanteert het administratie pakket “Conscribo”. Het administratiepakket wordt als service geleverd door het bedrijf Conscribo BV. Hierin zijn opgenomen:

 • de bedrijven en personen waarmee Nautin een financiële relatie heeft.
 • de donateurs die voor hun donatie een factuur wensten te ontvangen
 • de vrijwilligers van Nautin, vanwege in te dienen declaraties

De volgende gegevens zijn vastgelegd.

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Kenmerk (“Bedrijf”, “Sponsor”, “Donateur”, “Oud-donateur”, “Vrijwilliger”)
   
Doel van de registratie financiële verantwoording.
Verwijderingbeleid 7 jaar na het laatste financieel contact
Verwerkingsovereenkomst Met Conscribo BV is een verwerkingsovereenkomst afgesloten, waarin de waarborgen voor bescherming van persoonsgegevens zijn opgenomen.

4. Inloggen door leden van verenigingen die Nautin sponsoren

Om als lid van een vereniging in te kunnen loggen op de site van Nautin of om QuickTide te kunnen gebruiken wordt het e-mail adres van de betreffende persoon aan Nautin doorgegeven.
Dit adres wordt opgeslagen voor de toegangsverlening, zoals is vermeld bij 3.c.


5. Google Analytics

Nautin gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
De IP-adressen gebruikt in Google-analytics zijn geanonimiseerd.

Verwerkingsovereenkomst met Google is een verwerkingsovereenkomst afgesloten, waarin bovengenoemde afspraken zijn vastgelegd