­Veerse Meer


Vanaf 2020 wordt deze pagina niet meer bijgewerkt.


Geul Veerse Meer / Schenge / Veersche Gat / Vaarwater langs Kamperland / Kanaal door Walcheren / Arnekanaal


Haveninformatie Zeeuwse wateren

Het Veerse Meer is ontstaan door afdamming van het Veerse Gat in het kader van de Deltawerken.

Het Veerse Meer ligt ten zuiden van het eiland Noord-Beveland, en ten noorden van Walcheren en Zuid-Beveland. In het westen is het van de Noordzee afgesloten door de Veerse Gatdam die in 1961 werd gesloten. In het oosten is het van de Oosterschelde afgesloten door de Zandkreekdam die op 3 mei 1960 werd gesloten. In 2004 is in de Zandkreekdam het doorlaatmiddel “De Katse Heule” in bedrijf gesteld en hierdoor kan de waterstand 1 dm onder of boven het vastgestelde zomer/winterpeil variëren.

Het Veerse Meer is 22 kilometer lang. De breedte varieert van 150 tot 1500 meter; de totale oeverlengte bedraagt 55 kilometer. De diepte varieert fors en bedraagt maximaal 25 meter, met een gemiddelde van 5 meter. Het waterpeil wordt in de zomer hoog gehouden en in de winter laag. De totale wateroppervlakte bij NAP bedraagt 2030 hectare. In het meer bevinden zich 13 grote en kleine eilanden.
Rijkswaterstaat is de vaarwegbeheerder.
Het waterschap Scheldestromen beheert de aanleginrichtingen aan en rond de eilanden in het Veerse Meer en een groot deel van de oevers. Het natuurlijk beheer is in handen van Staatsbosbeheer, dat op een aantal locaties samenwerkt met het waterschap.

Het Veerse Meer is een van de weinige plaatsen in Nederland waar het Zuiderzeekrabbetje, de Trompetkalkkokerworm, en het Palingbrood (Electra crustulenta) voorkomen.
Er wordt op paling gevist en er zijn enkele MZI's (Mosselzaadinvanginstallaties).

Het meer is een aantrekkelijke watersportplaats voor zeilers, sportvissers, en sportduikers. Er is ook gelegenheid voor surfen en waterskiën via een kabelskibaan en er is een kanohaven bij "De Piet". Rond het meer bevinden zich 3500 ligplaatsen voor plezierjachten. Er zijn enkele duikstekken, onder andere ten noorden van Wolphaartsdijk en aan de westkant van Veere.

VeerseMeer.com
 

Geul Veerse Meer

De Geul Veerse Meer (hoofdvaarwater) begint bij de sluis in de Zandkreekdam langs de Noord-Bevelandse wal aan de noordzijde en de Zuid-Bevelandse wal en een aantal platen zoals de Sabbingeplaat, de Schelphoekplaat en de Middelplaat aan de zuidzijde. Daarna splits de vaargeul bij de Zandkreekplaat, Bastiaan de Langeplaat en de Spieringplaat. Aan bakboord loopt het nevenvaarwater de Schenge welke even verder weer aansluit aan het hoofdvaarwater. Tussen de Goudplaat en de Oranjeplaat ligt De Piet en de geul gaat daar scherp stuurboord uit. In de binnenbocht begint de nevenvaargeul Vaarwater Langs Kamperland. Het vaarwater vervolgt met de Arneplaat, Aardbeienplaat en de Haringvreter aan de noordzijde en de Walcherse wal aan de zuidzijde tot aan de inloop van het Kanaal door Walcheren. De route van de Zandkreeksluis tot het Kanaal door Walcheren is van belang als alternatief voor wanneer het Kanaal door Zuid-Beveland gestremd is, de zeegang op de Westerschelde te hoog is voor de binnenvaart of als de Westerschelde gestremd is richting Antwerpen. De vaargeul gaat nog verder langs de Walcherse wal tot de loswal aan de Veerse Dam met de Mosselplaat en de Schutteplaat aan de noordzijde.

Schenge

De Schenge is een voormalig vaarwater tussen het eiland Wolphaartsdijk en de rest van Zuid-Beveland. Het vormde eertijds de verbinding tussen het Sloe en het Veerse Gat aan de westzijde en de Oosterschelde aan de oostzijde.

De Schenge vormde een belangrijke ontsluiting van de stad Goes. Door verzanding werd het vaarwater in de achttiende eeuw te ondiep en besloot men tot inpoldering. In 1874 kwam de bedijking van de Schengepolder gereed. Aan de oostzijde werd een haven aangelegd ter vervanging van de haven van 's-Heer Arendskerke (gelegen ten noordwesten van het dorp ter hoogte van de huidige buurtschap Eindewege). De nieuwe haven heette het 'haventje aan De Piet' en functioneerde tot 1961, toen het Veerse Gat werd afgedamd. Na de bouw van een gemaal in 1917-1918 ontstond ten oosten van de haven de buurtschap Sluis de Piet.

De restanten van de Schenge zijn nu nog als kreekresten in het landschap herkenbaar en vormen thans de natuurgebieden Oosterschenge en Westerschenge. De naam Schenge keert thans nog terug in de Schengepolder, de hofstede Schenge in de nabij gelegen Perponcherpolder, sportpark Het Schenge in Goes en een tennisclub in Arnemuiden.

De Schenge loopt tussen de wal van Zuid-Beveland ten oosten en de Zandkreekplaat, Bastiaan de Langeplaat en de Spieringplaat. Tussen de Zankreekplaat en de Bastiaan de Langeplaat staat iets meer dan 2 meter water, maar het geultje is niet betond.
Tegenover de Spieringplaat ligt (aanvullend)betond geultje naar de Kanohaven. Er is een trailerhelling. Onder de vaste brug (H2,5m) door ligt de doodlopende Suatiegeul.
Even verder ligt de Omloop. Het smalle geultje is daar ook met aanvullende betonning aangegeven. Het is niet zo diep. Vaar met enige voorzichtigheid in het donker. De Omloop ligt beschut tussen de bomen.
Nog verder ligt de Oranjeplaat en de Lemmerplaat. Daarlangs loopt de Schenge en verder niet meer bevaarbaar.

Veersche Gat

Het Veerse Gat was een zeearm in Zeeland, tussen Noord-Beveland en Walcheren. Het werd in 1961 in het kader van de Deltawerken afgesloten door de Veerse Gatdam. Hiermee werd het Veerse Meer.

Na de sluiting schreef Jaap Fischer het lied Het Veerse Gat (1962) . De eerste regel van het refrein luidt: Het gat is dicht, de haven ligt voor johoho, voor johohohoker.
In zijn lied voorspelt Fischer dat 'Fritz und Wilhelm' nu wel 'schnell' zullen komen, en dat Veere een recreatiestad zal worden.
Het Veersche Gat is nu de doorsteek tegen over het Kanaal door Walcheren van de Geul Veerse Meer en het Vaarwater langs Kamperland. Aan de Oostzijde begrensd door de ondiepte van de Haringvreter en aan de westzijde de Mosselplaat.

  Stadshaven Veere
Stadshaven Veere

Vaarwater langs Kamperland

Het Vaarwater langs Kamperland is de nevengeul welke begint tussen de strekdam van de Goudplaat en de Arneplaat. Aan het einde van de strekdam staat een kribbaken met groen topmerk. De strekdam kan bij golfslag slecht zichtbaar zijn. Voorts tot het Havenkanaal van Kamperland loopt het vaarwater tussen de Goudplaat, de wal van Noord-Beveland aan de noordzijde en de Arneplaat, Aardbeienplaat, Soelekerkeplaat en de Haringvreter. Daarna loopt het vaarwater verder tot de Veerse Dam begrensd aan de zuidzijde door de Mosselplaat en de Schutteplaat. Oost de Mosselplaat ligt het Veerse Gat. Dit is de verbinding tussen het hoofdvaarwater tegenover het Kanaal door Walcheren en het Vaarwater langs Kamperland. De ondiepte van de Haringvreter loopt ver richting noordwest.

Veere vanaf Mosselplaat
Veere gezien vanaf de Mosselplaat

Kanaal door Walcheren

Het Kanaal door Walcheren is een waterwegverbinding tussen de Westerschelde bij Vlissingen en het Veerse Meer bij Veere. De aanleg vond plaats tussen 1870 en 1873 en droeg bij aan het economisch herstel van Middelburg.
Het kanaal volgt voor een gedeelte het tracé van het oude havenkanaal van Middelburg uit 1817. De aanleg vond gelijktijdig plaats met die van het Walcherse gedeelte van de spoorlijn Roosendaal-Vlissingen; door de aanleg van de Sloedam ten behoeve van het spoor was het Sloe als vaarroute immers niet meer te gebruiken. Het kanaal snijdt te Middelburg een sectie van de oude stadswallen af. Aldaar moest voor de aanleg de Vlissingse poort worden gesloopt; in Vlissingen moest de Rammekenspoort het veld ruimen, zodat de (Oude) Vlissingseweg niet meer doorliep tot in de binnenstad.
Tegenwoordig speelt het kanaal nog steeds een bescheiden rol in de beroepsvaart, maar is het vooral voor de pleziervaart van belang. Het is het begin- of eindpunt van de Staande Mast Route . Tussen Middelburg en Veere takt het Arnekanaal af naar Arnemuiden en Nieuw- en Sint Joosland.

Bedieningstijden bruggen Kanaal door Walcheren per 1 april 2018

Blauwe Golf
 

Blauwe golg

Arnekanaal

Het Arnekanaal is een zijkanaal van het Kanaal door Walcheren naar Arnemuiden en Nieuw- en Sint Joosland. Het kanaal wordt veelal gebruikt door schepen die daar een ligplaats hebben. Toegang kanaal door Arnebrug (BB H2,2m) met vlak daarachter de spoorbrug (BB H1,5m). Zie bedieningstijden Kanaal door Walcheren.

Veerse Gatdam
Veerse Gatdam