Aanloopgebied Westerschelde


Wielingen  /  Buitenbanken  /  Schouwendiep  /  Middeldiep  /  Steendiep  /  Oostgat  /  Galgeput  /  Sardijngeul  /  Geul van de Rassen  /  Deurloo  /  Spleet  /  Geul van de Walvischstaart


Vanaf 2020 wordt deze pagina niet meer bijgewerkt.


Haveninformatie Zeeuwse wateren

Wielingen

De Wielingen is de westelijke hoofdgeul die naar de Westerschelde voert. Deze verloopt niet ver van de Vlaamse kust, ongeveer van Wenduine tot Breskens.
De naam Wielingen betekent zoiets als: Wijde lange water.
De Wielingen is pas in de 15e eeuw ontstaan en werd van toen af aan als scheepvaartroute naar Antwerpen gebruikt. Voor die tijd werd Antwerpen via de Oosterschelde bereikt.
De aanwezigheid van de geul heeft vermoedelijk ook de duinvorming voor de kust van West Zeeuws-Vlaanderen mogelijk gemaakt, zodat deze pas betrekkelijk recent zijn ontstaan. De duinen zijn dan ook niet hoog en breed: het hoogste punt is +/- 17 meter hoog en ligt voor de Vlamingpolder bij Cadzand-Bad.

Cadzand-Bad haven
Cadzand-Bad Jachthaven

In Cadzand is met de aanleg begonnen van een jachthaven.
Er zal een moderne, state-of-the-art jachthaven worden gerealiseerd met circa 125 grote ligplaatsen. Gezien de ligging van deze jachthaven zal hij zeer aantrekkelijk zijn voor geoefende en ervaren schippers met zowel zeil- als motorjachten. Naast de jachthaven komt er een modern havengebouw met sanitaire voorzieningen, zoals familiebadkamers en een grand-café met loungeruimte waar men een prachtig uitzicht heeft op de jachthaven, de Noordzee en de Westerschelde.

De Wielingen en de soevereiniteit daarover heeft vaak tot geschillen geleid tussen Nederland en België, vooral in de tijd vlak na de Belgische onafhankelijkheid, toen de verhoudingen tussen beide landen nog te wensen over lieten. Los daarvan moet ook tegenwoordig onderhoud, zoals baggerwerkzaamheden, worden uitgevoerd om de geul op diepte te houden. Besprekingen zijn dan gaande over de verdeelsleutel van de kosten ervan.

Het geulenstelsel in de Noordzee voor de kust is een dynamisch geheel. In de loop van de recente geschiedenis hebben er dan ook de nodige veranderingen plaatsgevonden. Menselijke ingrepen, zoals het Deltaplan en de aanleg van de Pier van Zeebrugge, kunnen ook van diepgaande invloed om het geulenpatroon in de Westerscheldemonding zijn. Met behulp van kunstmatige middelen wordt getracht de bevaarbaarheid van de scheepvaartwegen veilig te stellen.

De Wielingen begint in België bij groene Wielingen boei (W). Bij de cardinale Scheur-Wielingen boei (S-W)  voegt het Scheur zich samen met de Wielingen. Daarna komt de grens naar Nederland en loopt de vaargeul tot aan de Rede van Vlissingen. Richting Vlissingen ten noorden van de Wielingen bevindt zich het ankergebied Wielingen Noord en ten zuiden van de Wielingen het ankergebied Wielingen Zuid. De Wielingen Zuid is veelal voor tijschepen die i.v.m. hun grote diepte wachten op het juiste tijdstip om op te varen richting Antwerpen. Door de Wielingen loopt de hoofdverkeersstroom. Via het Oostgat langs de Walcherse kust gaat ook de hoofdverkeersstroom, maar de maximale diepgang is daar beperkt tot hooguit 10 meter. De schepen varen in de Wielingen met hoge snelheid. Onderschat dit niet. Het is een zeer druk bevaren water en blijf zoveel mogelijk buiten de betonde vaargeul. Luister goed uit op de relevante marifoon kanalen.

Loodsboot Pollux
Steenbank Loodsboot "Pollux"

Buitenbanken

Zuid van de aanlooproute Maas West naar Rotterdam liggen de Buitenbanken. Schepen naderen over deze banken de Steenbank Pilot station. De loodsboot heeft haar jachtgebied tussen de Schouwenbank en de SBZ (Schouwenbank Zuid) boei. Dit is een gebied wat je als recreant moet vermijden. Klik  hier voor Loodswezen Scheldemonden .
Noordoost van de Schouwenbank boei ligt het ankergebied Schouwenbank. Hier liggen schepen te wachten tot hun ligplaats vrij is, wachten op orders, wachten op het tij, ruim schoonmaken of andere redenen.

Het jachtgebied van Steenbank pilot

Schouwendiep

Het Schouwendiep ligt tussen de Schouwenbank en Middelbank. Schepen die te diep liggen om via het Oostgat naar Vlissingen te varen gaan van de loodskruispost Steenbank via de boeien Rabsbank, Westpit en de NE Akkeart naar de rede van Vlissingen. De loods meldt aan Traffic Centre Steenbank dat hij westrond gaat. Omgekeerd gebeurt ook, dan wordt op de rede van Vlissingen aan Centrale Vlissingen gemeld dat het schip westrond gaat in plaats van noorduit.

Middeldiep

Het Middeldiep ligt tussen de Middelbank en de Steenbanken. Het is een niet zo druk bevaren water voor kustverkeer.

Steendiep

Ook het Steendiep wordt niet zoveel bevaren. Alleen wat plaatselijk verkeer. Het ligt tussen de Steenbanken aan de noordzijde en de Kaloo, Kueerens of Domburger Rassen en de Banjaard aan de zuidzijde. Op de Steenbanken wordt veel zand gewonnen. Via de Geul van de Walvischstaart en het Oostgat komt het zand naar binnen voor overslag.

Oostgat

IJzeren torentjeHet Oostgat is een smalle maar diepe vaargeul in de mond van de Westerschelde vlak langs de zuidwestkust van Walcheren. Schepen kunnen vanaf de Noordzee via twee geulen de Westerschelde opvaren, de Wielingen is de geul in het westen en het Oostgat is de geul in het noorden.

Het Oostgat verplaatst zich onder invloed van de getijdestroom langzaam richting de kust van Walcheren, waardoor deze sterk te leiden heeft onder erosie. Men probeert de kust op zijn plek te houden door zandsuppleties, maar tegelijkertijd erodeert de vooroever door het opdringen van het Oostgat waardoor het kustprofiel steeds steiler wordt.

De vaargeul Oostgat begint bij het Steendiep. De boei OG 2 en de cardinale scheidings boei OG-WG met daar tussen de veilig vaarwater boei Kaloo. De scheidings boei OG-WG is ook het begin van het Westgat. De zeevaart houdt in en uitgaand de lichtenlijn 149,5º aan. Het hoge licht de vuurtoren van Westkapelle en het lage licht het sectorlicht Noorderhoofd vormen sinds 1946 deze lichtenlijn. De scheidingsboei OG-DR geeft de splitsing aan met de vaargeul Domburger Rassen richting de Roompotsluis.  Bij de scheidingsboei OG-GR kan je kiezen of je via het Oostgat of de Geul van de Rassen naar binnen komt. Het Oostgat is een druk bevaren water en schepen kleiner dan 12 meter moeten buiten de vaargeul blijven. Aan bakboord de zeedijk van Westkapelle. Op de kaart zie je het symbool van stroomrafelingen. Vooral bij wind tegen stroom staat daar een vervelende zeegang. Tussen het Bankje van Zoutelanden en de kust van Walcheren loopt de vaargeul richting Vlissingen.

Molenhoofd

Galgeput

Tussen de scheidingsboei OG-DL en de boei OG 14 wordt het vaarwater de Galgeput genoemd. De naam op betonning blijft OG. Als er een schip inkomend is in de Galgeput wordt er een geel schitterlicht getoond aan de radartoren, die zich langs de boulevard te Vlissingen bevind. De afvaart op de Rede van Vlissingen weet dan dat er een inkomer uit de noord zit (zie Art. 46 SRW). De OG 14 wordt door lokaal bekenden ook wel "de rode boei" genoemd.

Sardijngeul

Sardijn

De Sardijngeul is genoemd naar het visje de schardijn of sardijn. Een zeer smakelijk visje van 15 cm, dat voorkomt van Noorwegen tot in de Middellandse Zee.
Een schip met een lengte van minder dan 12 meter, stroomopwaarts van het Oude Hoofd van Walsoorden of in de Sardijngeul en het Oostgat tussen de parallel van het licht "Noorderhoofd" en de parallel van het "Leugenaar", moet zich waar dit veilig en uitvoerbaar is uit de hoofdvaargeul verwijderd houden (Art. 6 lid 2 sub a SRW).
De vaargeul is zeer smal en loopt dicht onder de wal. Er kunnen hier schepen tot wel 300 meter varen. Diep liggende schepen zoeken het diepste deel van de vaargeul op. Dit is aan de rode zijde van de Sardijngeul.

Zeeschepen hebben hier de ruimte nodig om te manoeuvreren en zijn sneller bij je dan je denkt.
Iets ten westen van de cardinale Sardijngeul/Wielingen (SG-W) boei ligt het wrak van de "Spiros Armenakis" gedekt door een cardinale noord en zuid ton.

ss Spiros Armenakis
ss "Spiros Armenakis"  www.wrecksite.eu/SpirosArmenakis

Op het verkeerskanaal 14 Centrale Vlissingen melden schepen of ze noord uit, west uit of westrond gaan. Dit ter informatie van de andere weggebruikers. Roep Centrale Vlissingen op als je twijfelt aan de bedoeling van de schepen. Meld in je bericht de scheepsnaam, positie ten opzichte van een boei of walmerk, bestemming en dan het bericht. 

Geul van de rassen

De Geul van de Rassen is een goed alternatief voor het Oostgat. De vaargeul loopt tussen twee banken waarover bij een beetje wind al brekers kunnen staan. Aan bakboord de bank voor Westkapelle met een diepte van 1,5 m LAT en aan stuurboord de Rassen wat gedeeltelijk droogvalt bij laag water, Als je tussen de betonning blijft is er niets in de weg.

Deurloo

De Geul van de Rassen gaat over in de Deurloo. Dit vaarwater is breed. Voordeel van de Deurloo ten opzichte van het Oostgat is, dat je hier kan kruisen. Voorheen begon de Deurloo bij de Geul van de Walvischstaart, maar begin van het vaarwater verzande. Nu kan je vanuit de Geul van de Walvischstaart via de zuid cardinale sparboei WK128 richting de speciale stompe ton met kruis RASSEN. Deze moet je dicht aan de zuid zijde passeren en dan richting de spitse ton met topteken DL1 welke je kort zuid laat liggen. Zo vaar je in het diepste gedeelte van wat eerst de inloop van de Deurloo was (2,6 m LAT). Je kunt de Deurloo blijven volgen tot in de Galgeput. Dan kom je weer in het drukke vaarwater waar je buiten de vaargeul moet blijven als klein schip. Een andere mogelijkheid is de Spleet.

Spleet

De Spleet is de ondiepe verbinding tussen de Deurloo en de Wielingen Noord. De Spleet is eenzijdig gemarkeerd met speciale spitse tonnen die je leiden over de vlakke bank met een diepte van 2,4 m LAT. De Nolleplaat wordt aangegeven met de west cardinale stompe ton NOLLEPLAAT.

Geul van de Walvischstaart

De Geul van de Walvischstaart begint bij de noord cardinale ton Botkil-N, de west cardinale wrakton Grauw en de west cardinale ton Botkil-W.
Daarna is het eenzijdig gemarkeerd met de rode tonnen GvW 2 tot en met de GvW 12 en de geul uitmond in de Wielingen Noord. In augustus 2014 is er een proeftraject met virtuele betonning (Pilot virtuele vaarwegmarkering) aan de groene zijde uitgelegd. GvW 1, GvW 3 en GvW 5. Dit betekent dat er aldaar geen fysieke markering aanwezig is maar alleen een AIS-symbool! Zie Bass 073/2014 .
Zuidwest van de vaargeul ligt de Vlakte van de Raan waar ook een ondiepte Walvischstaart ligt. De vaargeul wordt veel gebruikt door zandzuigers die van en naar de Steenbanken varen.

virtuele betonning Geul van de Walvischstaart