Aanloopgebied Oosterschelde


Geul van de Banjaard  / Westgat - Oude Roompot  / Roompot(buiten)  / Domburger Rassen of Kueerens  / Brouwershavenschegat  / Schaar van Renesse  / Krabbengat / Hammen/Schaar


Vanaf 2020 wordt deze pagina niet meer bijgewerkt.


Haveninformatie Zeeuwse wateren

Geul van de Banjaard  

Het vaarwater de Geul van de Banjaard doorsnijdt de bank Banjaard en vormt de verbinding tussen open zee en de Oude Roompot richting de Roompotsluis. De bank oostelijk van de Geul van de Banjaard heeft de neiging uit te lopen richting de west. Het vaarwater wordt met regelmaat gepeild echter wanneer je buiten het vaarwater vaart moet je rekening houden dat de kaart minder betrouwbaar is door het altijd verlopen van de banken. Het deel van het vaarwater loopt ter hoogte van ton GB-7 en de boei GB-8 naar de boei GB-9. Tegenover de GB-9 ligt dus geen rode ton. Er zit hier een knik in het vaarwater. De volgende tonnen zijn de WG-GB en de OR-2. Zo wordt de westelijke uitloper van de bank Noordland gedekt. De havenmonding van Noordland heeft een groene lichtenlijn 073,5º. Vanaf het groene vuur van de voorhaven van Noordland liggen gele speciale tonnen ter markering van de Oosterscheldekering.

Westgat  

Het Westgat is de verbinding van open zee naar de Roompotsluizen. Het vangt aan bij de west-cardinale boei OG-WG. Loopt tussen de Banjaard aan de noordzijde en ten zuiden de Kueerens of Domburgse Rassen. Het Westgat komt samen met de Geul van de Banjaard en de Oude Roompot die verder gaat richting Noordland. Het lichtopstand WG4 is een golfmeetpaal. Het vaarwater is verlicht en wordt hoofdzakelijk gebruikt door de vissersvaartuigen en de recreatievaart. 

Oude Roompot  

De Oude Roompot is de belangrijkste verbinding vanaf zee via het Westgat of Geul van de Banjaard naar de Roompotsluis. Het vaarwater ligt tussen de banken en ondieptes van Noordland aan de noordzijde en die van de Hompels aan de zuidzijde. Tussen de groene boei OR-11 en de oost-cardinale boei OR-R ligt de oost-cardinale ton CAISSON die het wrak van een caisson dekt. ENE van de OR-6 ligt het wrak van de Baidar en gedekt met een west-cardinale ton.

Roompot(buiten)  

De Roompot is een vaargeul in de Oosterschelde aan de noordzijde van Noord-Beveland, en kan sinds 1984 met een sluis (de Roompotsluis, een onderdeel van Oosterscheldekering) worden afgesloten. De herkomst van de naam "Roompot" wordt wel teruggebracht tot Romanorum Portus, een haven uit de Romeinse tijd waar zeevaarders vertrokken voor overtochten naar Brittannia en voor kustvaarten richting zuiden (naar Frankrijk, Iberië en de Middellandse Zee). Deze verklaring is echter een speculatieve hypothese. In 1853 zonk hier het zeilschip Roompot.

de Roompot
Oost-Indiëvaarder de Roompot

De Roompot(buiten) geeft samen met de Domburger Rassen toegang tot de Oosterschelde. Het vaarwater begint breed aan de noordzijde met de noord-cardinale ton WG-R en wordt smal tussen de bank Hompels en de noordkust van Walcheren. Het water noord van de Veersedam heet de Onrust.

Oosterscheldekering Roompot
Oosterscheldekering Roompot

ex bergingsvaartuig Onrust van Van Den AkkerHet vaarwater wordt onderbroken door de Oosterscheldekering. Bij de oost-cardinale ton OG-R gaat de vaargeul dwars uit richting de pieren van Noordland Buiten. De vloed of eb stroom kan je hier flink wegzetten. Hou de benedenstroomse koers goed in het oog. Het vaarwater is geheel onverlicht.
Voor de stormvloedkering ligt een veiligheidslijn aangeduid met spitse speciale betonning met liggend kruis. Hierachter is verboden gebied.
 

Domburger rassen of Kueerens

De Domburger Rassen of Kueerens is het zuidelijke deel van het vaarwater samen met de Roompot. Het vaarwater begint hier bij de west-cardinale boei OG-DR en loopt langs de kust van Walcheren. Dwars van Oostkapelle komt het vaarwater bij de R1 samen met de Roompot. Bij de kust van Oostkapelle licht een ondiepe bank van 13dm LAT. Lokaal wordt dit bankje De Urk genoemd. Het varen heel dicht onder de kust wordt hierdoor verhinderd.
De Roompot en de Domburger Rassen of Kueerens vormen een belangrijke route voor de recreatievaart richting de Belgische kust.

Brouwershavenschegat  

Het Brouwershavenschegat is niet betond en loopt via de Schaar van Renesse naar de doorlaat in de Brouwersdam. Aan de noordzijde begrensd door de ondieptes van de Ooster en de Kous. Aan de zuidzijde door de Bollen van het Nieuwe Zand en de kop van Schouwen. Op de Bollen van Nieuwe Zand liggen 2 natuurgebieden die afgebakend zijn. Deze gebieden zijn ter compensatie van de Maasvlakte 2.

Schaar van Renesse  

De Schaar van Renesse is het verlengde van het Brouwershavenschegat.
Net noord van de Schaar van Renesse ligt een natuurgebied afgebakend met speciale tonnen MPZ-1 tot en met MPZ-11.
Hier liggen een aantal Mosselzaadinvanginstallaties (MZI's) gedekt door speciale tonnen.
De Schaar van Renesse en het Brouwershavenschegat worden alleen bevaren door plaatselijk bekende gebruikers.

Krabbengat  

Het Krabbengat is de vaargeul tussen de Kop van Schouwen en de banken Bollen van het Nieuwe Zand, de Zeehondenplaat en de Krabbenplaat. De vaargeul is niet betond en wordt alleen gebruikt door kleine vissersschepen en lokaal goed bekende gebruikers. De vaargeul kan in werkelijkheid veel anders lopen dan op de kaart getekend. De enige markering is de meetpaal OS-14.
Ten oosten van de splitsing Brouwershavenschegat en het Krabbengat ligt het natuurgebied Verklikkerplaat afgebakend met speciale spitse tonnen VK-1 tot en met VK-11. Ten westen van het Krabbengat tot aan de Geul van de Banjaard ligt een ander natuurgebied Bollen van het Nieuwe Zand afgebakend met speciale spitse en stompe tonnen BZ-1 tot en met BZ-22. Op de Kop van Westerschouwen staat de fraai geschilderde vuurtoren West Schouwen.

West Scouwen
West Schouwen

Hammen/Schaar  

De geul van de noordelijkste doorlaat van de stormvloedkering heet de Hammen en daar zuid van heet de Schaar. De Hammen en de Schaar komen samen in het Westgat. Na de aanleg van de stormvloedkering hebben deze geulen geen functie meer voor de scheepvaart. Dit deel van het Westgat, Hammen en Schaar wordt nog wel bevist en af en toe wat werkverkeer voor de Vluchthaven Neeltje Jans.
De speciale stompe ton H-S dient als richtpunt voor de strandreddingsboot van Westerschouwen.
Voor de stormvloedkering ligt een veiligheidslijn aangeduid met spitse speciale betonning met liggend kruis. Hierachter is verboden gebied.