Artikel 2.5 gebieden (voorheen art20-gebieden) actueel


Overzicht toegankelijkheid artikel 2.5 gebieden (voorheen art20-gebieden) in de Waddenzee

Artikel 20-gebieden zijn de gebieden die afgesloten zijn voor de pleziervaart. In het kader van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee gaat begonnen worden met "dynamische zonering". De bedoeling hiervan is een flexibele openstelling: "openstellen wanneer dat kan" en "afsluiten wanneer nodig". 


De basisinformatie komt van de actuele zeekaarten voor de Waddenzee. De actuele informatie over de gebieden komt in het kader van de dynamische zonering van verschillende bronnen, in de eerste plaats van de vier waddenunits die frequent op het Wad varen en de beslissingsbebvoegdheid hebben over het al dan niet openstellen van bepaalde gebieden.
Daarnaast komt aanvullende informatie van de vogelwachters die tijdens het zomerhalfjaar op verschillende platen en eilanden verblijven en van andere gebruikers op het Wad.
Als u twijfelt of een bepaald gebied toegankelijk is, kunt u contact opnemen met de waddenunit voor het desbetreffende gebied.

Naast de beperkte toegankelijkheid van de artikel 20-gebieden, geldt voor het hele waddengebied de Erecode, waarin o.a. gedragsregels zijn opgenomen ten aanzien van vogels en zeehonden. Die gedragsregels gelden ook buiten de artikel 20-gebieden, zoals met name de zo geheten hoogwatervluchtplaatsen (HVP's) waar vogels tijdens de hoogwaterperiode hun toevlucht zoeken en voor rustende zeehonden buiten de artikel 20-gebieden. Zie daarvoor HVP's en rustgebieden.

Naast zeehonden en vogels kent de Waddenzee veel mossel- en oesterbanken. Deze banken zijn voor de ontwikkeling van de natuur in de Waddenzee van groot belang en zijn de biobouwers van de Waddenzee. Ondanks hun belangrijke rol worden de mossel- en oesterbanken niet apart beschermd. U wordt dringend verzocht de banken te ontzien en niet te beschadigen door er overheen te lopen of op te varen. Bovendien loopt u daarbij kans uw schip te beschadigen. Op mosselbanken westelijk Wad en mosselbanken oostelijk Wad vindt u de plaatsen van de grotere, stabiele mossel- en oesterbanken die al meer dan vijf jaar bestaan. Vermijd deze plekken en spaar uw boot en de schelpdieren.

Actuele informatie dynamische zonering

De informatie over de toegankelijkheid van gebieden is afkomstig van officiële bronnen en mededelingen van de Wadden units. Toch kunt u aan onderstaande informatie geen rechten ontlenen en zijn fouten voorbehouden.
De eerstvolgende wijziging in de openstelling of afsluiting van gebieden is uiterlijk 15 maart.
01-11-2018:Razende Bol en de Koffiebonenplaat zijn tot 15 maart volgend jaar weer toegankelijk

overzicht huidige toegankelijkheid art.20 gebieden

huidige stand van zaken totale Waddenzee: In deze periode arriveren veel trekvogels die in korte tijd moeten zien zoveel mogelijk voedsel te vinden voor de trektocht naar het zuiden. Verstoring van de foeragerende vogels moet zoveel mogelijk vermeden worden.
positie naam toegankelijkheid periode afgesloten bijzonderheden
Vlakte van Kerken gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Steenplaat open 15.5-1.9 fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Razende Bol noordelijke helft open 15.5-1.11 hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Breezandkust gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Mosselgaatje gesloten hele jaar rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Posthuis Wad gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Engelschhoek open bezoek ongewenst hele jaar rust- zoog en verharingsgebied grijze zeehonden
Richel gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
droogvallend deel buiten het art20gebied toegankelijk
Griend gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Jacobs Ruggen open 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Ballastplaat/Jeltjes Zand open 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Boschplaat west en oost open 15.3-15.8, oostelijk deel toepassing dynamische zonering hvp, broed- en fourageergebied vogels
Oosterom open 15.5-1.9 fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Vingegat open 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Koffiebonenplaat deels open, deels gesloten, doorvaart 3 uur voor/na hoogwater toegestaan 15.3-1.11, toepassing dynamische zonering, zie geplaatste borden broed- en fourageergebied vogels
Blauwe Balg open 1.4-1.9 hvp, fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Feugelpölle open 15.3-15.8 hvp, broedgebied vogels
Hoge Wier open 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden, ruigebied bergeenden
Het Oerd open 15.3-15.8 hvp, broedgebied vogels
Het Bultje / Holwerderbalg open 15.5-1.9 hvp, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Het Rif gesloten 3 uur voor/na hoogwater hele jaar 3 uur voor/na hoogwater verboden gebied. Tijdens het broedseizoen eind april-juli afgezet met verbodsborden. Tijdens laagwater is het strand wel toegankelijk hvp, broedgebied o.a. dwergsterns, noordse stern en visdiefjes.
Hiezel open, aanlanding 3 uur voor/na hoogwater ongewenst wordt afgezet met verbodsborden als er broedende vogels zijn soms broedgebied vogels, 3 uur voor/na hoogwater hvp; niet betreden
Kuipersplaat bezoek ongewenst   rust-, zoog- en verharingsgebied gewone zeehond
Brakzandstergat open 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Groningerbalg/Poepegat open 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Kwelder Schier open 15.4-15.7 hvp, broed- en fourageergebied vogels, voor de kust rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Wadplaat tussen EB26-EB29 (Schildersron/Eilanderbalg) open 15.5-1.9 hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Simonszand deels gesloten, deels open 3 uur voor/na laagwater deels hele jaar 3 uur voor/na hoogwater gesloten, deels gehele jaar gesloten als hvp, afgezet met verbodsborden hvp, fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden. De zeehonden hebben hun ligplekken uitgebreid tot om de zuidpunt: vermijd daarom zuidpunt
Rottummerplaat gesloten gehele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Rottumeroog gesloten gehele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Boschwad open 15.5-1.9 fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Horsbornzand open 15.5-1.9 fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Punt van Reide deel gesloten, deels open deels hele jaar gesloten, deels gesloten 15.5-1.9 hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden

Pagina is op dit moment niet beschikbaar