Artikel 20-gebieden actueel


Overzicht toegankelijkheid artikel 20-gebieden in de Waddenzee

Artikel 20-gebieden zijn de gebieden die afgesloten zijn voor de pleziervaart. In het kader van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee gaat begonnen worden met "dynamische zonering". De bedoeling hiervan is een flexibele openstelling: "openstellen wanneer dat kan" en "afsluiten wanneer nodig". 

De voorlichting over deze dynamische zonering geschiedt onder meer via de Nautin-website.


De basisinformatie komt van de actuele zeekaarten voor de Waddenzee. De actuele informatie over de gebieden komt in het kader van de dynamische zonering van verschillende bronnen, in de eerste plaats van de vier waddenunits die frequent op het Wad varen en de beslissingsbebvoegdheid hebben over het al dan niet openstellen van bepaalde gebieden.
Daarnaast komt aanvullende informatie van de vogelwachters die tijdens het zomerhalfjaar op verschillende platen en eilanden verblijven en van andere gebruikers op het Wad.
Als u twijfelt of een bepaald gebied toegankelijk is, kunt u contact opnemen met de  waddenunit voor het desbetreffende gebied.

Naast de beperkte toegankelijkheid van de artikel 20-gebieden, geldt voor het hele waddengebied de Erecode, waarin o.a. gedragsregels zijn opgenomen ten aanzien van vogels en zeehonden. Die gedragsregels gelden ook buiten de artikel 20-gebieden, zoals met name de zo geheten hoogwatervluchtplaatsen (HVP's) waar vogels tijdens de hoogwaterperiode hun toevlucht zoeken en voor rustende zeehonden buiten de artikel 20-gebieden. Zie daarvoor HVP's en rustgebieden.

Naast zeehonden en vogels kent de Waddenzee veel mossel- en oesterbanken. Deze banken zijn voor de ontwikkeling van de natuur in de Waddenzee van groot belang en zijn de biobouwers van de Waddenzee. Ondanks hun belangrijke rol worden de mossel- en oesterbanken niet apart beschermd. U wordt dringend verzocht de banken te ontzien en niet te beschadigen door er overheen te lopen of op te varen. Bovendien loopt u daarbij kans uw schip te beschadigen. Op mosselbanken westelijk Wad en  mosselbanken oostelijk Wad vindt u de plaatsen van de grotere, stabiele mossel- en oesterbanken die al meer dan 5 jaar bestaan. Vermijd deze plekken en spaar uw boot en de schelpdieren.

overzicht huidige toegankelijkheid art.20 gebieden

huidige stand van zaken totale Waddenzee: In deze periode arriveren veel trekvogels die in korte tijd moeten zien zoveel mogelijk voedsel te vinden voor de trektocht naar het zuiden. Verstoring van de foeragerende vogels moet zoveel mogelijk vermeden worden.
positie naam toegankelijkheid periode afgesloten bijzonderheden
Vlakte van Kerken gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Steenplaat gesloten 15.5-1.9 fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Razende Bol noordelijke helft gesloten 15.5-1.11 hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Breezandkust gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Mosselgaatje gesloten hele jaar rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Posthuis Wad gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Richel gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
droogvallend deel buiten het art20gebied toegankelijk
Griend gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Jacobs Ruggen gesloten 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Ballastplaat/Jeltjes Zand gesloten 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Boschplaat west en oost open 15.3-15.8, oostelijk deel toepassing dynamische zonering hvp, broed- en fourageergebied vogels
Oosterom gesloten 15.5-1.9 fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Vingegat gesloten 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Koffiebonenplaat deels gesloten, doorvaart 3 uur voor/na hoogwater toegestaan 15.3-1.11, toepassing dynamische zonering, zie geplaatste borden broed- en fourageergebied vogels
Blauwe Balg gesloten 1.4-1.9, m.u.v. betonde geulen BB en Waardgronden 3 uur voor/2 uur na HW Nes. hvp, fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Feugelplle open 15.3-15.8 hvp, broedgebied vogels
Hoge Wier gesloten 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden, ruigebied bergeenden
Het Oerd open 15.3-15.8 hvp, broedgebied vogels
Het Bultje / Holwerderbalg gesloten 15.5-1.9 hvp, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Het Rif gedeeltelijk gesloten hele jaar 3 uur voor/na hoogwater verboden gebied (tijdens het broedseizoen april-juli afgezet met verbodsborden). hvp, broedgebied o.a. dwergsterns, noordse stern en visdiefjes.
tijdens laagwater is het strand wel toegankelijk
Hiezel open wordt afgezet met verbodsborden als er broedende vogels zijn, maar houdt afstand tot de hoger gelegen rug hvp, broedgebied vogels
Brakzandstergat gesloten 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Groningerbalg/Poepegat gesloten 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Kwelder Schier open 15.4-15.7 hvp, broed- en fourageergebied vogels, voor de kust rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Wadplaat tussen EB26-EB29 (Schildersron/Eilanderbalg) deels gesloten:doorvaart 3 uur voor/na hoogwater toegstaan 15.5-1.9 hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Simonszand deels gesloten, deels open 3 uur voor/na laagwater deels hele jaar 3 uur voor/na hoogwater gesloten, deels gehele jaar gesloten, afgezet met verbodsborden hvp, fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Rottummerplaat gesloten gehele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Rottumeroog gesloten gehele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Boschwad gesloten 15.5-1.9 fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Horsbornzand gesloten 15.5-1.9 fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Punt van Reide deel gesloten, deels open deels hele jaar gesloten, deels gesloten 15.5-1.9 hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Bron: Wadkanovaren
Bron urlhttp://www.wadkanovaren.nl/art20gebieden.html