Artikel 2.5-gebieden - overzicht


Overzicht toegankelijkheid artikel 2.5-gebieden (voorheen artikel 20-gebieden) in de Waddenzee

Artikel 2.5-gebieden zijn de gebieden die afgesloten zijn voor de pleziervaart. In het kader van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee gaat begonnen worden met "dynamische zonering". De bedoeling hiervan is een flexibele openstelling: "openstellen wanneer dat kan" en "afsluiten wanneer nodig". 


De basisinformatie komt van de actuele zeekaarten voor de Waddenzee. De actuele informatie over de gebieden komt in het kader van de dynamische zonering van verschillende bronnen, in de eerste plaats van de vier waddenunits die frequent op het Wad varen en de beslissingsbebvoegdheid hebben over het al dan niet openstellen van bepaalde gebieden.
Daarnaast komt aanvullende informatie van de vogelwachters die tijdens het zomerhalfjaar op verschillende platen en eilanden verblijven en van andere gebruikers op het Wad.
Als u twijfelt of een bepaald gebied toegankelijk is, kunt u contact opnemen met de waddenunit  voor het desbetreffende gebied.

Naast de beperkte toegankelijkheid van de artikel 2.5-gebieden, geldt voor het hele waddengebied de Erecode , waarin o.a. gedragsregels zijn opgenomen ten aanzien van vogels en zeehonden. Die gedragsregels gelden ook buiten de artikel 2.5-gebieden, zoals met name de zo geheten hoogwatervluchtplaatsen (HVP's) waar vogels tijdens de hoogwaterperiode hun toevlucht zoeken en voor rustende zeehonden buiten de artikel 2.5-gebieden. Zie daarvoor HVP's en rustgebieden .

Naast zeehonden en vogels kent de Waddenzee veel mossel- en oesterbanken. Deze banken zijn voor de ontwikkeling van de natuur in de Waddenzee van groot belang en zijn de biobouwers van de Waddenzee. Ondanks hun belangrijke rol worden de mossel- en oesterbanken niet apart beschermd. U wordt dringend verzocht de banken te ontzien en niet te beschadigen door er overheen te lopen of op te varen. Bovendien loopt u daarbij kans uw schip te beschadigen. Op mosselbanken westelijk Wad en mosselbanken oostelijk Wad vindt u de plaatsen van de grotere, stabiele mossel- en oesterbanken die al meer dan vijf jaar bestaan. Vermijd deze plekken en spaar uw boot en de schelpdieren.

Actuele informatie dynamische zonering

De informatie over de toegankelijkheid van gebieden is afkomstig van officiële bronnen en mededelingen van de Wadden units. Toch kunt u aan onderstaande informatie geen rechten ontlenen en zijn fouten voorbehouden.
De eerstvolgende wijziging in de openstelling of afsluiting van gebieden is uiterlijk 15 juli.

20-05-2020: Voor de sterns op het Rif boven Engelsmanplaat is het broedseizoen van start is gegaan. Ook is er een kolonie broedende sterns op de Hiezel (zuidoost punt Engelsmanplaat). Op beide plekken zijn  verbodsborden geplaatst. Het is niet toegestaan de gebieden binnen de palen te betreden, blijf bij voorkeur bij de laagwaterlijn. Houd ruime afstand tot de kolonie om de nesten aan de rand van de kolonie niet te verstoren. Voor meer achtergrondinformatie zie ikpasophetwad.nl

15-05-2020: alle artikel 2.5-gebieden zijn vanaf 15 mei gesloten voor bevaring of betreding. Zie de overzicht hieronder.

15-04-2020:  het kweldergebied Schiermonnikoog, inclusief de waddenoevers is gesloten tot 15 juli

1-04-2020:  de Blauwe Balg is gesloten tot 1 september, m.u.v. de noordelijke betonde route van 3uur voor tot 3 uur na hoogwater Nes

15-03-2020: Koffiebonenplaat, Fugelpôlle, Boschplaat en het Oerd zijn gesloten ivm broedseizoen

01-09-2019: De meeste art2.5 gebieden zijn weer vrij toegankelijk, zie onder.

25-8-2019: de verbodsborden opde Hiezel zijn weggehaald. Dringend verzoek is wel om de Hiezel van 3 uur voor tot 3 uur na hoogwater niet te betreden ivm hoogwatervluchtplaats voor ca 25.000 trekvogels

16-08-2019: Boschplaat, Feugelpölle en het Oerd zijn weer toegankelijk. Ook het Rif is van 3 uur na hoogwater tot 3 uur voor hoogwater weer toegankelijk, de verbodsborden zijn weggehaald. De Hiezel (zuidoost punt Engelsmanplaat) is nog wel met verbodsborden afgesloten.

16-07-2019: de kwelder van Schiermonnikoog is weer vrij te betreden

13-07-2019: De zuidelijke gebied door de Waardgronden (Terschellinger wad / Oosterom - Blauwe Balg tussen Terschelling en Ameland): ten zuiden van de lijn 53°21,240'/5°31,750' - 53°21,506'/5°34,059' is doorvaart 3 uur voor - 2 uur na HW Nes toegestaan, voor details, zie:  hier .

15-05-2019: alle artikel 2.5-gebieden zijn vanaf 15 mei gesloten voor bevaring of betreding. Zie de overzicht hieronder.

1-04-2019:  de Blauwe Balg is gesloten tot 1 september, m.u.v. de noordelijke betonde route van 3uur voor tot 3 uur na hoogwater Nes

15-03-2019: Koffiebonenplaat, Fugelpôlle, Boschplaat en het Oerd zijn gesloten ivm broedseizoen


Interactieve kaart


Overzicht huidige toegankelijkheid artikel 2.5-gebieden

Huidige situatie In deze periode arriveren veel trekvogels. Deze moeten in korte tijd moeten zoveel mogelijk voedsel vinden voor de trektocht naar het zuiden. Verstoring van de foeragerende vogels moet zoveel mogelijk vermeden worden.
positie naam toegankelijkheid periode afgesloten bijzonderheden
Vlakte van Kerken gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Steenplaat gesloten 15 mei - 1 september fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden met jongen
Razende Bol noordelijke helft gesloten 15 mei - 1 november hvp, broed- en fourageergebied vogels,
rustgebied zeehonden met jongen
Breezandkust gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Mosselgaatje gesloten hele jaar rustgebied zeehonden met jongen
Posthuis Wad gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Engelschhoek open bezoek ongewenst hele jaar rustgebied grijze zeehonden voor zogen en verharing
Richel gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels,
rustgebied zeehonden met jongen.
Droogvallend deel buiten het art. 2.5-gebied toegankelijk
Griend gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels,
rustgebied zeehonden met jongen
Jacobs Ruggen gesloten 15 mei - 1 september rustgebied zeehonden met jongen
Ballastplaat/Jeltjes Zand gesloten 15 mei - 1 september rustgebied zeehonden met jongen
Boschplaat west en oost gesloten 15 maart - 15.augustus, oostelijk deel toepassing dynamische zonering hvp, broed- en fourageergebied vogels
Oosterom gesloten 15 mei - 1 september fourageergebied vogels,
rustgebied zeehonden met jongen
Vingegat deels gesloten,doorvaart 3 uur voor/2 uur na hoogwater ten zuiden van  53°21,240'/5°31,750' - 53°21,506'/5°34,059'  (Waardgronden) toegestaan 15 mei - 1 september rustgebied zeehonden met jongen
Koffiebonenplaat deels open, deels gesloten, doorvaart 3 uur voor/na hoogwater toegestaan 15 maart - 1 november, toepassing dynamische zonering, zie geplaatste borden broed- en fourageergebied vogels
Blauwe Balg / Waardgronden gesloten 1 april - 1. september, Waardgronden: toepassing dynamische zonering vanaf ca eind juli, zie actueel hvp, fourageergebied vogels,
rustgebied zeehonden met jongen
Feugelpölle gesloten 15 maart - 15 augustus hvp, broedgebied vogels
Hoge Wier gesloten 15 mei - 1 september rustgebied zeehonden met jongen,
ruigebied bergeenden
Het Oerd gesloten 15 maart - 15 augustus hvp, broedgebied vogels
Het Bultje / Holwerderbalg gesloten 15 mei - 1 september hvp, rustgebied zeehonden met jongen
Het Rif

deels gesloten: 3 uur voor/na hoogwater
 

Het hele jaar 3 uur voor/na hoogwater verboden gebied.
Tijdens het broedseizoen eind april-juli afgezet met verbodsborden.
Tijdens laagwater is het strand wel toegankelijk
hvp, broedgebied o.a. dwergsterns, noordse stern en visdiefjes.
Hiezel open, aanlanding 3 uur voor/na hoogwater ongewenst Afgezet met verbodsborden als er broedende vogels zijn (nu vrij) soms broedgebied vogels,
3 uur voor/na hoogwater hvp: niet betreden
Kuipersplaat open, bezoek in zuidoost gedeelte ongewenst   rust-, zoog- en verharingsgebied gewone zeehond
Brakzandstergat gesloten 15 mei - 1 september rustgebied zeehonden met jongen
Groningerbalg/Poepegat gesloten 15 mei - 1 september rustgebied zeehonden met jongen
Kwelder Schier gesloten 15 april - 15 augustus hvp, broed- en fourageergebied vogels,
voor de kust rustgebied zeehonden met jongen
Wadplaat tussen EB26-EB29 (Schildersron/Eilanderbalg) gesloten 15 mei - 1 september hvp, broed- en fourageergebied vogels,
rustgebied zeehonden met jongen
Simonszand zuidelijke deel met borden gesloten, deels open 3 uur voor/na laagwater deels hele jaar 3 uur voor/na hoogwater gesloten, deels gehele jaar gesloten als hvp, afgezet met verbodsborden hvp, fourageergebied vogels,
rustgebied zeehonden met jongen.
De zeehonden hebben hun ligplekken uitgebreid tot om de zuidpunt: vermijd daarom zuidpunt
Rottummerplaat gesloten gehele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Rottumeroog gesloten gehele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Boschwad gesloten 15 mei - 1 september fourageergebied vogels,
rustgebied zeehonden met jongen
Horsbornzand gesloten 15 mei - 1 september fourageergebied vogels,
rustgebied zeehonden met jongen
Punt van Reide gesloten deels hele jaar gesloten,
deels gesloten van 15 mei - 1 september
hvp, broed- en fourageergebied vogels,
rustgebied zeehonden met jongen