Artikel 2.5-gebieden - overzicht


Overzicht toegankelijkheid artikel 2.5-gebieden (voorheen artikel 20-gebieden) in de Waddenzee

Artikel 2.5-gebieden zijn de gebieden die afgesloten zijn voor de pleziervaart. In het kader van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee gaat begonnen worden met "dynamische zonering". De bedoeling hiervan is een flexibele openstelling: "openstellen wanneer dat kan" en "afsluiten wanneer nodig". 


De basisinformatie komt van de actuele zeekaarten voor de Waddenzee. De actuele informatie over de gebieden komt in het kader van de dynamische zonering van verschillende bronnen, in de eerste plaats van de vier waddenunits die frequent op het Wad varen en de beslissingsbebvoegdheid hebben over het al dan niet openstellen van bepaalde gebieden.
Daarnaast komt aanvullende informatie van de vogelwachters die tijdens het zomerhalfjaar op verschillende platen en eilanden verblijven en van andere gebruikers op het Wad.
Als u twijfelt of een bepaald gebied toegankelijk is, kunt u contact opnemen met de waddenunit  voor het desbetreffende gebied.

Naast de beperkte toegankelijkheid van de artikel 2.5-gebieden, geldt voor het hele waddengebied de Erecode , waarin o.a. gedragsregels zijn opgenomen ten aanzien van vogels en zeehonden. Die gedragsregels gelden ook buiten de artikel 2.5-gebieden, zoals met name de zo geheten hoogwatervluchtplaatsen (HVP's) waar vogels tijdens de hoogwaterperiode hun toevlucht zoeken en voor rustende zeehonden buiten de artikel 2.5-gebieden. Zie daarvoor HVP's en rustgebieden .

Naast zeehonden en vogels kent de Waddenzee veel mossel- en oesterbanken. Deze banken zijn voor de ontwikkeling van de natuur in de Waddenzee van groot belang en zijn de biobouwers van de Waddenzee. Ondanks hun belangrijke rol worden de mossel- en oesterbanken niet apart beschermd. U wordt dringend verzocht de banken te ontzien en niet te beschadigen door er overheen te lopen of op te varen. Bovendien loopt u daarbij kans uw schip te beschadigen. Op mosselbanken westelijk Wad en mosselbanken oostelijk Wad vindt u de plaatsen van de grotere, stabiele mossel- en oesterbanken die al meer dan vijf jaar bestaan. Vermijd deze plekken en spaar uw boot en de schelpdieren.

Actuele informatie dynamische zonering

De informatie over de toegankelijkheid van gebieden is afkomstig van officiële bronnen en mededelingen van de Wadden units. Toch kunt u aan onderstaande informatie geen rechten ontlenen en zijn fouten voorbehouden.
De eerstvolgende wijziging in de openstelling of afsluiting van gebieden is uiterlijk 1 september.

1-9-2020 Vrijwel alle 2.5 gebieden zijn weer vrij toegankelijk tot het voorjaar 2021

16-8-2020 Oostelijk deel Boschplaat, het Oerd en Feugelpölle (Ameland) opengesteld

De wettelijke periode waarbinnen de artikel-20 gebieden Boschplaat, het Oerd en het kleine vogelbroedgebied de Feugelpölle waren afgesloten voor het publiek is per 15 augustus geëindigd. Deze gebieden kunnen weer betreden worden mits er geen vogels en zeehonden worden verstoord. Het westelijke deel van de Boschplaat was al op 1 augustus open gesteld, zodat nu de hele Boschplaat weer toegankelijk is.
 

16-7-2020 Blauwe Balg zuid/Waardgronden Terschellinger Wad (bron Waddenunit)
Het gebied tussen Terschelling en Ameland ten zuiden van de twee gele art 2.5 WNB boeien is vrijgegeven voor de scheepvaart:
Gele stompe spar WG-WNB 1 voorzien van topteken A 1 rood –wit – rood  in positie 53-21.2400 N  005-31.7500 E
Gele stompe spar WG-WNB 2 voorzien van topteken A 1 rood –wit – rood  in positie 53-21.5060 N  005-34.0590 E

Daarmee is er een zuidelijke Oost-West vaarverbinding ontstaan tussen Kromme Balg en Oosterom.

Extra informatie:

    Minst gepeilde diepte NAP50 cm;
    Doorvaart door het gebied is toegestaan van 3 uur voor tot 2 uur na hoog water Nes;
    Droogvallen in het art 2.5 gebied is niet toegestaan;
   Dit is een alternatieve route voor de gemarkeerde route over de Blauwe Balg.

 Op deze route is geen markering uitgelegd.  Ter oriëntatie zijn er een aantal way points:
positie 53° 23,477’ N - 05° 38,607’ E;
positie 53° 23,084’ N - 05° 37,157’ E;
positie 53° 22,573’ N - 05° 35,988’ E;
positie 53° 21,820’ N - 05° 35,688’ E;
positie 53° 21,786’ N - 05° 34,704’ E;
positie 53° 21,746’ N - 05° 34,509’ E;
positie 53° 21,533’ N - 05° 34,189’ E;
positie 53° 21,490’ N - 05° 33,767’ E;
positie 53° 21,251’ N - 05° 33,412’ E;
positie 53° 21,154’ N - 05° 32,171’ E;
positie 53° 22,716’ N - 05° 26,944’ E.

Interactieve kaart


Overzicht huidige toegankelijkheid artikel 2.5-gebieden

Huidige situatie In deze periode arriveren veel trekvogels. Deze moeten in korte tijd moeten zoveel mogelijk voedsel vinden voor de trektocht naar het zuiden. Verstoring van de foeragerende vogels moet zoveel mogelijk vermeden worden.
positie naam toegankelijkheid periode afgesloten bijzonderheden
Vlakte van Kerken gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Steenplaat open 15 mei - 1 september fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden met jongen
Razende Bol noordelijke helft open 15 mei - 1 november hvp, broed- en fourageergebied vogels,
rustgebied zeehonden met jongen
Breezandkust gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Mosselgaatje gesloten hele jaar rustgebied zeehonden met jongen
Posthuis Wad gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Engelschhoek open bezoek ongewenst hele jaar rustgebied grijze zeehonden voor zogen en verharing
Richel gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels,
rustgebied zeehonden met jongen.
Droogvallend deel buiten het art. 2.5-gebied toegankelijk
Griend gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels,
rustgebied zeehonden met jongen
Jacobs Ruggen open 15 mei - 1 september rustgebied zeehonden met jongen
Ballastplaat/Jeltjes Zand open 15 mei - 1 september rustgebied zeehonden met jongen
Boschplaat west en oost open 15 maart - 15.augustus, oostelijk deel toepassing dynamische zonering hvp, broed- en fourageergebied vogels
Oosterom open 15 mei - 1 september fourageergebied vogels,
rustgebied zeehonden met jongen
Vingegat open 15 mei - 1 september rustgebied zeehonden met jongen
Koffiebonenplaat deels open, deels gesloten, doorvaart 3 uur voor/na hoogwater toegestaan 15 maart - 1 november, toepassing dynamische zonering, zie geplaatste borden broed- en fourageergebied vogels
Blauwe Balg / Waardgronden open 1 april - 1. september, Waardgronden: toepassing dynamische zonering vanaf ca eind juli, zie actueel hvp, fourageergebied vogels,
rustgebied zeehonden met jongen
Feugelpölle open 15 maart - 15 augustus hvp, broedgebied vogels
Hoge Wier open 15 mei - 1 september rustgebied zeehonden met jongen,
ruigebied bergeenden
Het Oerd open 15 maart - 15 augustus hvp, broedgebied vogels
Het Bultje / Holwerderbalg open 15 mei - 1 september hvp, rustgebied zeehonden met jongen
Het Rif

deels gesloten: 3 uur voor/na hoogwater
 

Het hele jaar 3 uur voor/na hoogwater verboden gebied.
Tijdens het broedseizoen eind april-juli afgezet met verbodsborden.
Tijdens laagwater is het strand wel toegankelijk
hvp, broedgebied o.a. dwergsterns, noordse stern en visdiefjes.
Hiezel ca tussen WG17 en Z1 open, aanlanding 3 uur voor/na hoogwater ongewenst Afgezet met verbodsborden als er broedende vogels zijn (nu vrij) soms broedgebied vogels,
3 uur voor/na hoogwater hvp: niet betreden
Kuipersplaat open, bezoek in zuidoost gedeelte ongewenst   rust-, zoog- en verharingsgebied gewone zeehond
Brakzandstergat open 15 mei - 1 september rustgebied zeehonden met jongen
Groningerbalg/Poepegat gesloten 15 mei - 1 september rustgebied zeehonden met jongen
Kwelder Schier open 15 april - 15 juli hvp, broed- en fourageergebied vogels,
voor de kust rustgebied zeehonden met jongen
Wadplaat tussen EB26-EB29 (Schildersron/Eilanderbalg) open 15 mei - 1 september hvp, broed- en fourageergebied vogels,
rustgebied zeehonden met jongen
Simonszand zuidelijke deel met borden gesloten, deels open 3 uur voor/na laagwater deels hele jaar 3 uur voor/na hoogwater gesloten, deels gehele jaar gesloten als hvp, afgezet met verbodsborden hvp, fourageergebied vogels,
rustgebied zeehonden met jongen.
De zeehonden hebben hun ligplekken uitgebreid tot om de zuidpunt: vermijd daarom zuidpunt
Rottummerplaat gesloten gehele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Rottumeroog gesloten gehele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Boschwad open 15 mei - 1 september fourageergebied vogels,
rustgebied zeehonden met jongen
Horsbornzand open 15 mei - 1 september fourageergebied vogels,
rustgebied zeehonden met jongen
Punt van Reide deels open, deels gsloten deels hele jaar gesloten,
deels gesloten van 15 mei - 1 september
hvp, broed- en fourageergebied vogels,
rustgebied zeehonden met jongen

 

 

 

 

 

 

nog niet actueel

15-07-2021: De kwelder van Schier en het aangrenzende water is vanaf 16 juli weer toegankelijk

01-07-2021: De verbodsborden bij de Hiezel en oostelijk deel van het Rif zijn weer weggehaald; het broedseizoen is afgelopen. Betreding van het Rif in de periode 3 uur voor/3 uur na hoogwater blijft verboden en ook  voor de Hiezel geldt svp niet betreden tijdens hoogwater: beide gebieden zijn hvp's 15-05-2020: alle artikel 2.5-gebieden zijn vanaf 15 mei gesloten voor bevaring of betreding. Zie de overzicht hieronder.

20-05-2021: Voor de sterns op het Rif boven Engelsmanplaat is het broedseizoen van start is gegaan. Ook is er een kolonie broedende sterns op de Hiezel (zuidoost punt Engelsmanplaat). Op beide plekken zijn  verbodsborden geplaatst. Het is niet toegestaan de gebieden binnen de palen te betreden, blijf bij voorkeur bij de laagwaterlijn. Houd ruime afstand tot de kolonie om de nesten aan de rand van de kolonie niet te verstoren. Voor meer achtergrondinformatie zie ikpasophetwad.nl

15-04-2021:  het kweldergebied Schiermonnikoog, inclusief de waddenoevers is gesloten tot 15 juli

1-04-2021:  de Blauwe Balg is gesloten tot 1 september, m.u.v. de noordelijke betonde route van 3uur voor tot 3 uur na hoogwater Nes

15-03-2021: Koffiebonenplaat, Fugelpôlle, Boschplaat en het Oerd zijn gesloten ivm broedseizoen