Artikel 2.5-gebieden - actueel


Recente wijzigingen afgesloten gebieden

 

  •  

Volledig overzicht actuele situatie

Voor de exacte grenzen van de art 2.5 gebieden raadpleeg de officiële zeekaarten


1 november 2021   Alle art.2.5-gebieden weer vrije toegankelijk tot het voorjaar 2022, m.u.v. de gebieden die het hele jaar zijn afgesloten

Vrijwel alle art.2.5 gebieden die in verband met broeden en het grootbrengen van jongen waren afgesloten zijn per 1 september weer vrij toegankelijk. Zie op de actuele overzichtskaart   welke gebieden permanent voor het publiek zijn gesloten. Ook al is nu vrijewel het hele Wad vrij toegankelijk, het is op grond van de natuurbeschermingswet niet toegestaan beschermde vogels en zeehonden te verontrusten of op te jagen.


 

16-7-2021   Blauwe Balg zuid/Waardgronden Terschellinger Wad (bron Waddenunit) Het gebied tussen Terschelling en Ameland ten zuiden van de twee gele art 2.5 WNB boeien is vrijgegeven voor de scheepvaart:

Gele stompe spar WG-WNB 1 voorzien van topteken A 1 rood –wit – rood  in positie 53-21.2400 N  005-31.7500 E
Gele stompe spar WG-WNB 2 voorzien van topteken A 1 rood –wit – rood  in positie 53-21.5060 N  005-34.0590 E

Daarmee is er een zuidelijke Oost-West vaarverbinding ontstaan tussen Kromme Balg en Oosterom.

Extra informatie:

  • Minst gepeilde diepte NAP50 cm;
  • Doorvaart art.2.5 gebied toegestaan van 3 uur voor tot 2 uur na hoog water Nes;
  • Droogvallen in het art.2.5 gebied is niet toegestaan;
  • Aanbevolen route is de gemarkeerde route over de Blauwe Balg.

Op deze route is geen markering uitgelegd. Ter oriëntatie zijn er een aantal way points:

positie 53° 23,477’ N - 05° 38,607’ E;
positie 53° 23,084’ N - 05° 37,157’ E;
positie 53° 22,573’ N - 05° 35,988’ E;
positie 53° 21,820’ N - 05° 35,688’ E;
positie 53° 21,786’ N - 05° 34,704’ E;
positie 53° 21,746’ N - 05° 34,509’ E;
positie 53° 21,533’ N - 05° 34,189’ E;
positie 53° 21,490’ N - 05° 33,767’ E;
positie 53° 21,251’ N - 05° 33,412’ E;
positie 53° 21,154’ N - 05° 32,171’ E;
positie 53° 22,716’ N - 05° 26,944’ E.

15 augustus 2021: Oostelijk deel Boschplaat, het Oerd en Feugelpölle (Ameland) opengesteld

De wettelijke periode waarbinnen de artikel-2.5 gebieden Boschplaat, het Oerd en het kleine vogelbroedgebied de Feugelpölle waren afgesloten voor het publiek is per 15 augustus geëindigd. Deze gebieden kunnen weer betreden worden mits er geen vogels en zeehonden worden verstoord. Het westelijke deel van de Boschplaat was al op 1 augustus open gesteld, zodat nu de hele Boschplaat weer toegankelijk is.
De eerstvolgende datum dat er andere artikel-20 gebieden opengesteld zullen worden is 1 september a.s.

 


15 juli 2021: De kwelder van Schier en het aangrenzende water is vanaf 16 juli vrij toegankelijk

Bron: ministerie LNV

Het broedseizoen op de kwelder is voorbij en het gebied inclusef de slenken en het water voor de kust zijn weer vrij toegankelijk. Wel zijn er nog veel jonge vogels, dus terughoudendheid gedurende juli is gewenst


01 juli 2021: Het Rif en Hiezel vrij te betreden

Op het oostelijk Rif boven Engelsmanplaat en op de Hiezel (zuidoost punt Engelsmanplaat) zijn verbodsborden die in mei werden geplaatst weer weggehaald. Betreding van het Rif in de periode 3 uur voor/3 uur na hoogwater blijft verboden en ook  voor de Hiezel geldt svp niet betreden tijdens hoogwater : beide gebieden zijn hvp's. Voor meer achtergrondinformatie zie ikpasophetwad.nl


30-6-2021: Aan de westzijde van het Rif momenteel veel zeehonden met pups
Op de westzijde van het Rif, boven Engelsmanplaat liggen ten noorden van de voormalige geul tussen Engelsmanplaat en het Rif momenteel veel zeehonden met pups.Het verzoek is om voldoende afstand te houden tot deze zeehonden en niet te dichtbij droog te vallen of langs te lopen. Gun de zeehonden de rust in elk geval tot eind juli/begin augustus tot de pups zelfstandig zijn. Daarnaast telt het oostelijke Rif nog enkele nesten van Scholeksters en vertoeven er verschillende sternsoorten, dus ook daar geldt: houd afstand.


26-5-2021 De zuidpunt van Engelsmanplaat, de Hiezel, is i.v.m. broedende sterns met borden afgesloten
Gelieve niet daar of in de buurt aan te landen of dat deel van de plaat op te gaan. De broedkolonie op het Rif is niet van de grond gekmen als gevolg van storm en hoogwater begin mei, dus bescherming van deze kleine groep sterns is des te belangrijker

15 mei 2021: Alle art.2.5 gebieden afgesloten i.v.m. vogelbroedseizoen en werpperiode zeehonden

Vanaf 15 mei zijn alle natuurgebieden in het Waddengebied die nog niet waren gesloten de komende maanden niet toegankelijk. Dit gebeurt op grond van art.2.5 van de natuurbeschermingswet en natura2000 wetgeving.
De meeste broedvogels zijn begonnen met nesten bouwen en eieren leggen en vanaf half mei zullen ook de gewone zeehonden hun jongen werpen.
Enkele gebieden worden vanaf 15 juli weer opengesteld, de meeste pas 15 augustus, 1 of 15 september. Wanneer een gebied wordt opengesteld wordt dat hier bekend gemaakt.
Op het openstellen of afsluiten van gebieden wordt zgn. dynamische zonering toegepast. Dat houdt in dat u toegang hebt tot gebieden waar het kan en niet mag komen in gebieden die moeten worden afgesloten omdat rust in die gebieden noodzakelijk is voor vogels en/of zeehonden. Bij dynamische zonering kan de periode van afsluiting zowel worden verkort als worden verlengd al naar gelang de actuele situatie ter plaatse. Elke wijziging in toegankelijkheid binnen het Waddengebied wordt op deze plaats bij Nautin vermeld. Raadpleeg daarom eerst nautin.nl voor u naar bepaald gebied wilt gaan of u daar wel mag komen.


15 april 2021 : De kwelder van Schiermonnikoog is gesloten in verband met het broedseizoen

Van 15 april tot 15 juli is de wettelijke termijn ingegaan dat de kwelder van Schiermonnikoog tussen de veerhaven en boei 18 Schildersron is afgesloten. Dit in verband met het broedseizoen van o.a. lepelaars, scholeksters, zilvermeeuwen en bergeenden.

1 april 2021: De Blauwe Balg is afgesloten van 1 april tot 1 september

T.b.v. de zeehonden is de Blauwe Balg afgesloten van 1 april tot 1 september.
Doorvaart door de Blauwe Balggeul is toegestaan van 3 uur voor hoogwater Nes tot 2 uur na hoogwater Nes. Stil liggen is niet toegestaan.

15 maart 2021: Koffiebonenplaat, Fugelpôlle, Boschplaat en het Oerd zijn gesloten i.v.m. broedseizoen

15 maart gaat voor Fugelpôlle, Boschplaat en het Oerd de wettelijke termijn in dat de gebieden in verband met het broedseizoen zijn afgesloten voor publiek tot 15 augustus. Voor de koffiebonenplaat geldt dat deze tot 1 november niet betreden kan worden omdat dit ook een foerageergebied voor vogels is. Op de Boschplaat wordt dynamische zonering toegepast en worden delen mogelijk weer eerder opengesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16 aug. 2020   Het Rif is vrij gegeven, maar houd afstand tot sterns en zeehonden

Bron: Waddenunit

De borden van het Rif zijn verwijderd. Het Rif wordt  gebruikt als slaapplaats door grote sterns, visdief, noordse stern en dwergstern. Gisteren telden we er totaal 1500 individuen overdag waarvan de aantallen tegen de avond nog oplopen. Deze dieren zitten met laagwater vaak aan de oostzijde rondom het Smeriggat en met hoogwater op het Rif. Zolang men zich houdt aan de erecode en afstand tot deze vogels houdt moet het goed gaan. Vooral wanneer mensen tegen de avond rond het Rif lopen is afstand houden belangrijk.
 
Zeehonden op het Rif: aan de zuidwestzijde van het Rif liggen vrij grote groepen zeehonden. Deze dieren zijn zeer alert en gaan bij het minste of geringste te water. Wanneer droogvallers of wadlopers daar lopen zou het fijn zijn dat er afstand wordt gehouden. In de praktijk is het zo, als je de dieren niet ziet door de hoge bult die ertussen zit het goed is.

 


20 juni 2019: Westelijk deel Rif is weer toegankelijk, maar ontzie de zeehonden met pups in het Smerriggat

Door hoogwater en harde wind is half mei een grooot deel van de sternnesten weggespoeld van het Rif. Alleen aan de oostkant liggen nog nesten van de Noordse stern en scholeksters. Daarom zijn van het westelijk deel van het Rif de verbodsborden weggehaald.
Op de westelijke oever van het Rif bij het Smeriggat liggen in enkele groepen een kleine 100 zeehonden met pups. De zeehonden zijn zeer alert en gaan bij het minste geringste het water in. Dringend verzoek om als je daar vaart zo

 


27 juli 2020: Alternatieve route Waardgronden ten zuiden van Blauwe Balg betond en opengesteld

Bron: Waddenunit De Krukel

Sinds vandaag 26 juli 2016 is de route over de Waardgronden van Terschelling voorzien van de laatste boeien door de bemanning van betonningsvaartuig Schuitengat gebruikmakende van  betonningsvaartuig Waddenzee.

De route "Waardgronden Terschelling" valt binnen de projecten dynamische zonering en "Hotspot Blauwe Balg" welke "sporen" zijn binnen het actieplan vaarrecreatie.

In 2016 was het geboorte seizoen van de gewone zeehonden wat later dan in de voorgaande jaren. Waar we binnen dit gebied voorheen de eerste jongen rond begin mei waarnamen was dat in 2016 pas in de eerste week van juni. Voor zover we het konden tellen zijn er in dit seizoen in het zuidelijke deel van het artikel 20 gebied "Blauwe Balg" tenminste 60 jonge gewone zeehonden geboren.

De afgelopen weken is er door de bemanning van de Krukel behoorlijk ingezet op een adequate monitoring van het gebied en zodoende ontstond er een goed beeld van het gebruik en de aantallen zeehonden binnen het gebied. Zodra er geen jonge zeehonden meer in het meest zuidelijke deel werden gezien is er besloten om tot het markeren van de route over te gaan. Deze markering bestaat uit 21 gele stompe sparboeien voorzien van een geel liggend kruis. Deze boeien dienen binnen het gesloten gebied gedurende de hoogwaterperiode aan de zuidzijde gepasseerd te worden. Daarbuiten is het aan te raden om ze ten zuiden te passeren. De minst gepeilde waterdiepte ligt rond 50 centimeter bij NAP en dit ligt tussen de boeien WG-I en WG-K.

Hieronder een kaart waarin de route staat aangegeven, een accurate kaart, echter niet een officiele hydrografische kaart. De coordinaten van de betonning staan hieronder. Verder wordt het openen van de route sinds vanavond in het scheepvaartbericht meegenomen.

Op de Waardgronden zijn 21 gele stompe kunststof sparren uitgelegd voorzien van een geel liggend kruis.

WG-A in positie:    53°22,8265'N        005°27,4849'E
WG-B in positie:    53°22,7083'N        005°28,0403'E
WG-C in positie:    53°22,6005'N        005°28,5561'E
WG-D in positie:    53°22,5204'N        005°29,0735'E
WG-E in positie:    53°22,3645'N        005°29,5633'E
WG-F in positie:    53°22,2023'N        005°30,0178'E
WG-G in positie:    53°22,0263'N        005°30,4715'E
WG-H in positie:    53°21,7433'N        005°30,7332'E
WG-I in positie:    53°21,5135'N        005°31,1024'E
WG-J in positie:    53°21,3032'N        005°31,5306'E
WG-K in positie:    53°21,2437'N        005°32,0489'E
WG-L in positie:    53°21,2185'N        005°32,5808'E
WG-M in positie:    53°21,2625'N        005°33,1169'E
WG-N in positie:    53°21,2927'N        005°33,6521'E
WG-O in positie:    53°21,5060'N        005°34,0592'E
WG-P in positie:    53°21,6977'N        005°34,4998'E
WG-Q in positie:    53°21,8255'N        005°35,0063'E
WG-R in positie:    53°21,8800'N        005°35,5540'E
WG-S in positie:    53°22,1790'N        005°35,8490'E
WG-T in positie:    53°22,5195'N        005°36,0786'E
WG-U in positie:    53°22,7480'N        005°36,4750'E


10 juli 2020: M osselbankje bij de Richel met waarschuwingsborden beschermd tegen droogvallers

Enkele weken gelden is er spontaan een mosselbankje van ca. 1 ha. ontstaan aan de zuidzijde van Richel, een stukje ten zuidwesten van de Wadhut. De mosselzaadjes zijn nu omstreeks 0.3-1 cm. groot en zit deels nog in de grond. Het mosselbankje is gelegen tussen 53.10,00 N en 05.08,69 E.
Om te voorkomen dat er schepen op het mosselbankje droogvallen, waardoor schade ontstaat, zijn in het kader van dynamisch zoneren, 3 palen neergezet aan de zuidzijde van het bankje met als opschrift: MOSSELBANK.
Het verzoek is om niet tussen de bordjes droog te vallen. Een bezoekje aan het mosselbankje is aan te bevelen, het bruist van het leven, probeer echter beschadiging te voorkomen. Hoe zo'n bankje ontstaat?
Ongeveer in week 17 komen het mosselsperma en eitjes is de waterkolom terecht terecht, daar vindt een bevruchting plaats en ca. in week 20 gaan de mossellarven, die inmiddels zijn ontstaan, zich hechten aan substraat. Dat kan een schelpje zijn of een zandkorrel etc. meestal doen de larven dit ter bescherming,  massaal op dezelfde plaats, waardoor een mosselbank ontstaat.