Artikel 2.5-gebieden - actueel


Recente wijzigingen afgesloten gebieden

 

15 maart 2019: Koffiebonenplaat, Fugelpôlle, Boschplaat en het Oerd zijn gesloten i.v.m. broedseizoen

15 maart gaat voor Fugelpôlle, Boschplaat en het Oerd de wettelijke termijn in dat de gebieden in verband met het broedseizoen zijn afgesloten voor publiek tot 15 augustus. Voor de koffiebonenplaat geldt dat deze tot 1 november niet betreden kan worden omdat dit ook een foerageergebied voor vogels is. Op de Boschplaat wordt dynamische zonering toegepast en worden delen mogelijk weer eerder opengesteld.


1 september 2018  Alle art.20-gebieden weer vrije toegankelijk tot het voorjaar 2019, m.u.v. de gebieden die het hele jaar zijn afgesloten

Vrijwel alle art.20 gebieden die in verband met broeden en het grootbrengen van jongen waren afgesloten zijn per 1 september weer vrij toegankelijk. Zie op de actuele overzichtskaart   welke gebieden permanent voor het publiek zijn gesloten. Ook al is nu vrijewel het hele Wad vrij toegankelijk, het is op grond van de natuurbeschermingswet niet toegestaan beschermde vogels en zeehonden te verontrusten of op te jagen.


16 aug. 2019   Het Rif is vrij gegeven, maar houd afstand tot sterns en zeehonden

Bron: Waddenunit

De borden van het Rif zijn verwijderd. Het Rif wordt  gebruikt als slaapplaats door grote sterns, visdief, noordse stern en dwergstern. Gisteren telden we er totaal 1500 individuen overdag waarvan de aantallen tegen de avond nog oplopen. Deze dieren zitten met laagwater vaak aan de oostzijde rondom het Smeriggat en met hoogwater op het Rif. Zolang men zich houdt aan de erecode en afstand tot deze vogels houdt moet het goed gaan. Vooral wanneer mensen tegen de avond rond het Rif lopen is afstand houden belangrijk.
 
Zeehonden op het Rif: aan de zuidwestzijde van het Rif liggen vrij grote groepen zeehonden. Deze dieren zijn zeer alert en gaan bij het minste of geringste te water. Wanneer droogvallers of wadlopers daar lopen zou het fijn zijn dat er afstand wordt gehouden. In de praktijk is het zo, als je de dieren niet ziet door de hoge bult die ertussen zit het goed is.


15 juli 2018: Waardgronden en oostelijk deel Rif nog niet vrij

Bron: Waddenunit

De waardgronden
De Krukel van de Waddenunit monitort de waardgronden  momenteel wekelijks. Afgelopen week lagen er nog 15 jongen, variërend in leeftijd van klein tot bijna gespeend. Deze week zullen we weer gaan kijken.
 
Het rif
Tijdens de laatste overstroming zijn de noordse sterns eraf gespoeld. We hebben sindsdien nog geen duidelijke hervestiging waargenomen al alarmeren ze nog wel. Het westelijke deel van de kolonie hebben we inmiddels geruimd al lopen daar nog scholeksters met inmiddels vliegvlugge jongen. Op het oostelijke deel staan nu nog borden. Reden dat die er nog staan is dat er nog veel visdief, noordse en dwergsterns in de nabije omgeving zijn. Sterns die wegspoelen gaan (als ze niet beginnen) vaak in een potentieel goed gebied kijken. Lijkt dit goed, dan komen ze daar het jaar erop terug. Ook dit blijven we bekijken en aankomende week praten we hierover met de vogelwachters op de Engelsmanplaat.


20 juni 2018: Westelijk deel Rif is weer toegankelijk, maar ontzie de zeehonden met pups in het Smerriggat

Door hoogwater en harde wind is half mei een grooot deel van de sternnesten weggespoeld van het Rif. Alleen aan de oostkant liggen nog nesten van de Noordse stern en scholeksters. Daarom zijn van het westelijk deel van het Rif de verbodsborden weggehaald.
Op de westelijke oever van het Rif bij het Smeriggat liggen in enkele groepen een kleine 100 zeehonden met pups. De zeehonden zijn zeer alert en gaan bij het minste geringste het water in. Dringend verzoek om als je daar vaart zo veel mogelijk afstand tot de zeehonden te houden en als je wilt droogvallen dat op geruime afstand van de zeehonden te doen.


15 april 2018 : De kwelder van Schiermonnikoog is gesloten in verband met het broedseizoen

Van 15 april tot 15 juli is de wettelijke termijn ingegaan dat de kwelder van Schiermonnikoog tussen de veerhaven en boei 18 Schildersron is afgesloten. Dit in verband met het broedseizoen van o.a. lepelaars, scholeksters, zilvermeeuwen en bergeenden.


15 maart 2018: Koffiebonenplaat, Fugelpôlle, Boschplaat en het Oerd zijn gesloten i.v.m. broedseizoen

15 maart gaat voor Fugelpôlle, Boschplaat en het Oerd de wettelijke termijn in dat de gebieden in verband met het broedseizoen zijn afgesloten voor publiek tot 15 augustus. Voor de koffiebonenplaat geldt dat deze tot 1 november niet betreden kan worden omdat dit ook een foerageergebied voor vogels is. Op de Boschplaat wordt dynamische zonering toegepast en worden delen mogelijk weer eerder opengesteld.


15 mei 2017: Alle art.20 gebieden afgesloten i.v.m. vogelbroedseizoen en werpperiode zeehonden

Vanaf 15 mei zijn alle natuurgebieden in het Waddengebied die nog niet waren gesloten de komende maanden niet toegankelijk. Dit gebeurt op grond van art.20 van de natuurbeschermingswet en natura2000 wetgeving.
De meeste broedvogels zijn begonnen met nesten bouwen en eieren leggen en vanaf half mei zullen ook de gewone zeehonden hun jongen werpen.
Enkele gebieden worden vanaf 15 juli weer opengesteld, de meeste pas 15 augustus, 1 of 15 september. Wanneer een gebied wordt opengesteld wordt dat hier bekend gemaakt.
Op het openstellen of afsluiten van gebieden wordt zgn. dynamische zonering toegepast. Dat houdt in dat u toegang hebt tot gebieden waar het kan en niet mag komen in gebieden die moeten worden afgesloten omdat rust in die gebieden noodzakelijk is voor vogels en/of zeehonden. Bij dynamische zonering kan de periode van afsluiting zowel worden verkort als worden verlengd al naar gelang de actuele situatie ter plaatse. Elke wijziging in toegankelijkheid binnen het Waddengebied wordt op deze plaats bij Nautin vermeld. Raadpleeg daarom eerst nautin.nl voor u naar bepaald gebied wilt gaan of u daar wel mag komen.


26 april 2017: Het Rif is afgesloten ter bescherming van de sternkolonie

De eerste sterns zijn op het Rif boven Engelsmanplaat gesignaleerd waarmee het broedseizoen van de verschillende sternsoorten op het Rif van start is gegaan. De verbodsborden zijn daarom vandaag weer om de kolonie geplaatst. Vanaf nu is het dus niet meer toegestaan binnen het gebied dat door de borden wordt omsloten over het Rif te lopen. Het strand tussen de hoog- en laagwaterlijn is wel toegankelijk maar houd ruime afstand tot de borden om de nesten aan de rand niet te verstoren. voor meer achtergrondinformatie zie ikpasophetwad.nl


24 april 2017: De afsluiting van de Koffieboonplaat uitgebreid

Het afgesloten gebied van de Koffieboonplaat is meer uitgebreid om o.a. Sterns en Plevieren de kans te geven om te broeden. Dit heeft te maken met het kleiner worden van de Koffieboonplaat. De corridor is daarom verplaatst, deze loopt nu langs de oostzijde van de vijfde slenk richting Stuifdijk. Het is goed aangegeven met bebording. De vogelwachterspost staat op het duintje tegen de vijfde slenk, wadvaarders zijn altijd van harte welkom.


22 april 2017: De eerste sterns zijn op het Rif gesignaleerd

De eerste sterns zijn op het Rif gesignaleerd. Vanaf nu is het dringend verzoek niet over het Rif te lopen en als je er toch komt bij de waterlijn te blijven. Binnenkort zullen de verbodsborden weer worden geplaatst.


20 april 2017: Kikkerbeet op Vlieland tot 15 augustus afgesloten t.b.v. lepelaarsbroedkolonie

  In het duingebied Kikkerbeet op Vlieland (grenzend aan de Postweg) heeft zich een broedkolonie lepelaars gevestigd. tot 15 augustus is het gebied met verbodsborden afgesloten.


1 april 2017: De Blauwe Balg is gesloten

De Blauwe Balg is gesloten t.b.v. de zeehonden en als foerageergebied voor vogels 1 april  is voor de Blauwe Balg de wettelijke termijn ingegaan dat in verband met de rust voor zeehonden en het het werpen van de jongen is afgesloten voor publiek tot 1 september. Op de Blauwe Balg wordt dynamische zonering toegepast en wordt de alternatieve route over de Waardgronden opengesteld zodra de moeders met jongen naar het Noorden zijn verhuisd.


1 september 2016: A lle art.20-gebieden tot het voorjaar 2017 weer vrije toegankelijk, m.u.v. de gebieden die het hele jaar zijn afgesloten

Vrijwel alle art.20 gebieden die in verband met broeden en het grootbrengen van jongen waren afgesloten zijn per 1 september weer vrij toegankelijk. Zie op de Actuele overzichtskaart   welke gebieden permanent voor het publiek zijn gesloten. Ook al is nu vrijewel het hele Wad vrij toegankelijk, het is op grond van de natuurbeschermingswet niet toegestaan beschermde vogels en zeehonden te verontrusten of op te jagen.


15 augustus 2016: Oostelijk deel Boschplaat, het Oerd en Feugelpölle (Ameland) opengesteld

De wettelijke periode waarbinnen de artikel-20 gebieden Boschplaat, het Oerd en het kleine vogelbroedgebied de Feugelpölle waren afgesloten voor het publiek is per 15 augustus geëindigd. Deze gebieden kunnen weer betreden worden mits er geen vogels en zeehonden worden verstoord. Het westelijke deel van de Boschplaat was al op 1 augustus open gesteld, zodat nu de hele Boschplaat weer toegankelijk is.
De eerstvolgende datum dat er andere artikel-20 gebieden opengesteld zullen worden is 1 september a.s.


27 juli 2016: Alternatieve route Waardgronden ten zuiden van Blauwe Balg betond en opengesteld

Bron: Waddenunit De Krukel

Sinds vandaag 26 juli 2016 is de route over de Waardgronden van Terschelling voorzien van de laatste boeien door de bemanning van betonningsvaartuig Schuitengat gebruikmakende van  betonningsvaartuig Waddenzee.

De route "Waardgronden Terschelling" valt binnen de projecten dynamische zonering en "Hotspot Blauwe Balg" welke "sporen" zijn binnen het actieplan vaarrecreatie.

In 2016 was het geboorte seizoen van de gewone zeehonden wat later dan in de voorgaande jaren. Waar we binnen dit gebied voorheen de eerste jongen rond begin mei waarnamen was dat in 2016 pas in de eerste week van juni. Voor zover we het konden tellen zijn er in dit seizoen in het zuidelijke deel van het artikel 20 gebied "Blauwe Balg" tenminste 60 jonge gewone zeehonden geboren.

De afgelopen weken is er door de bemanning van de Krukel behoorlijk ingezet op een adequate monitoring van het gebied en zodoende ontstond er een goed beeld van het gebruik en de aantallen zeehonden binnen het gebied. Zodra er geen jonge zeehonden meer in het meest zuidelijke deel werden gezien is er besloten om tot het markeren van de route over te gaan. Deze markering bestaat uit 21 gele stompe sparboeien voorzien van een geel liggend kruis. Deze boeien dienen binnen het gesloten gebied gedurende de hoogwaterperiode aan de zuidzijde gepasseerd te worden. Daarbuiten is het aan te raden om ze ten zuiden te passeren. De minst gepeilde waterdiepte ligt rond 50 centimeter bij NAP en dit ligt tussen de boeien WG-I en WG-K.

Hieronder een kaart waarin de route staat aangegeven, een accurate kaart, echter niet een officiele hydrografische kaart. De coordinaten van de betonning staan hieronder. Verder wordt het openen van de route sinds vanavond in het scheepvaartbericht meegenomen.

Op de Waardgronden zijn 21 gele stompe kunststof sparren uitgelegd voorzien van een geel liggend kruis.

WG-A in positie:    53°22,8265'N        005°27,4849'E
WG-B in positie:    53°22,7083'N        005°28,0403'E
WG-C in positie:    53°22,6005'N        005°28,5561'E
WG-D in positie:    53°22,5204'N        005°29,0735'E
WG-E in positie:    53°22,3645'N        005°29,5633'E
WG-F in positie:    53°22,2023'N        005°30,0178'E
WG-G in positie:    53°22,0263'N        005°30,4715'E
WG-H in positie:    53°21,7433'N        005°30,7332'E
WG-I in positie:    53°21,5135'N        005°31,1024'E
WG-J in positie:    53°21,3032'N        005°31,5306'E
WG-K in positie:    53°21,2437'N        005°32,0489'E
WG-L in positie:    53°21,2185'N        005°32,5808'E
WG-M in positie:    53°21,2625'N        005°33,1169'E
WG-N in positie:    53°21,2927'N        005°33,6521'E
WG-O in positie:    53°21,5060'N        005°34,0592'E
WG-P in positie:    53°21,6977'N        005°34,4998'E
WG-Q in positie:    53°21,8255'N        005°35,0063'E
WG-R in positie:    53°21,8800'N        005°35,5540'E
WG-S in positie:    53°22,1790'N        005°35,8490'E
WG-T in positie:    53°22,5195'N        005°36,0786'E
WG-U in positie:    53°22,7480'N        005°36,4750'E


10 juli 2016: M osselbankje bij de Richel met waarschuwingsborden beschermd tegen droogvallers

Enkele weken gelden is er spontaan een mosselbankje van ca. 1 ha. ontstaan aan de zuidzijde van Richel, een stukje ten zuidwesten van de Wadhut. De mosselzaadjes zijn nu omstreeks 0.3-1 cm. groot en zit deels nog in de grond. Het mosselbankje is gelegen tussen 53.10,00 N en 05.08,69 E.
Om te voorkomen dat er schepen op het mosselbankje droogvallen, waardoor schade ontstaat, zijn in het kader van dynamisch zoneren, 3 palen neergezet aan de zuidzijde van het bankje met als opschrift: MOSSELBANK.
Het verzoek is om niet tussen de bordjes droog te vallen. Een bezoekje aan het mosselbankje is aan te bevelen, het bruist van het leven, probeer echter beschadiging te voorkomen. Hoe zo'n bankje ontstaat?
Ongeveer in week 17 komen het mosselsperma en eitjes is de waterkolom terecht terecht, daar vindt een bevruchting plaats en ca. in week 20 gaan de mossellarven, die inmiddels zijn ontstaan, zich hechten aan substraat. Dat kan een schelpje zijn of een zandkorrel etc. meestal doen de larven dit ter bescherming,  massaal op dezelfde plaats, waardoor een mosselbank ontstaat.3 mei 2016: Het Rif boven Engelsmanplaat afgesloten met verbodsborden in veband met het broedseizoen van sterns

Diverse soorten sterns zijn begonnen met aan de voorbereidingen voor het broedseizoen. Bij de hoogwaterlijn zijn verbodsborden geplaatst. Van tot 3 uur voor tot 3 uur na laagwater (ca 20 minuten eerder dan laagwater Lauwersoog) is langs de laagwaterlijn en aanlanden op het strand toegestaan, mits ruime afstand tot de verbodsborden wordt aangehouden. Als het broedseizoen voorbij is, worden de borden weer verwijderd en wordt dat hier vermeld.


15 april 2016: De kwelder van Schiermonnikoog is gesloten in veband met het broedseizoen

Van 15 april tot 15 juli is de wettelijke termijn ingegaan dat de kwelder van Schiermonnikoog tussen de veerhaven en boei 18 Schildersron is afgesloten. Dit in verband met het broedseizoen van o.a. lepelaars, scholeksters, zilvermeeuwen en bergeenden.


1 april 2016: De Blauwe Balg is gesloten t.b.v. de zeehonden en als foerageergebied voor vogels

1 april  is voor de Blauwe Balg de wettelijke termijn ingegaan dat in verband met de rust voor zeehonden en het het werpen van de jongen is afgesloten voor publiek tot 1 september. Op de Blauwe Balg wordt dynamische zonering toegepast en wordt de alternatieve route over de Waardgronden opengesteld zodra de moeders met jongen naar het Noorden zijn verhuisd.


15 maart 2018: Koffiebonenplaat, Fugelpôlle, Boschplaat en het Oerd zijn gesloten i.v.m. broedseizoen

15 maart gaat voor Fugelpôlle, Boschplaat en het Oerd de wettelijke termijn in dat de gebieden in verband met het broedseizoen zijn afgesloten voor publiek tot 15 augustus. Voor de koffiebonenplaat geldt dat deze tot 1 november niet betreden kan worden omdat dit ook een foerageergebied voor vogels is. Op de Boschplaat wordt dynamische zonering toegepast en worden delen mogelijk weer eerder opengesteld.


1 september: De meeste artikel-20 gebieden zijn weer vrij toegankelijk tot het voorjaar 2016

Vanaf 1 september zijn een groot aantal gebieden weer opengesteld tot het voorjaar 2016. Deze gebieden waren op grond van art 20 natuurbeschermingswet afgesloten i.v.m. het broedseizoen van de vogels en het werpen en opgroeien van de jonge zeehonden en het verharen van de zeehonden.
Een aantal gebieden blijven gesloten als o.a. foerageergebied, ruigebied, hvp, rustgebied en werpgebied voor de grijze zeehond. Het gaat om het noordelijke deel van de Razende Bol, de Vlakte van Kerken (Texel), de Breezandkust, het Mosselgaatje (Wieringen), Posthuis Wad (Vlieland), het permanent droogblijvende deel van de Richel, Griend, Koffiebonenplaat (Terschelling), Rottumerplaat, Rottumeroog en een deel van Punt van Reide (Dollard/Ems).
Daarnaast zijn er een aantal gebieden die, omdat ze als hvp fungeren, het hele jaar niet toegankelijk van 3 uur voor hoogwater tot 3 uur na hoogwater. Dit geldt in elk geval voor het Rif en Simonszand, maar ook wordt verwacht dat andere hvpgebieden gedurende de periode rond hoogwater met rust worden gelaten. Dit geldt o.a. voor de oostpunten van de eilanden.


15 augustus: Oostelijk deel Boschplaat, het Oerd en Feugelpölle (Ameland) opengesteld

De wettelijke periode waarbinnen de artikel-20 gebieden Boschplaat, het Oerd en het kleine vogelbroedgebied de Feugelpölle waren afgesloten voor het publiek is per 15 augustus geëindigd. Deze gebieden kunnen weer betreden worden mits er geen vogels en zeehonden worden verstoord. Het westelijke deel van de Boschplaat was al op 1 augustus open gesteld, zodat nu de hele Boschplaat weer toegankelijk is.

De eerstvolgende datum dat er andere artikel-20 gebieden opengesteld zullen worden is 1 september a.s.


Deel Boschplaat opengesteld per 1 augustus

Bron:  Jan Ellens, Jr. Boswachter VPR, Beheerseenheid Terschelling

De Boschplaat is vanaf 1 augustus voor een deel opengesteld voor publiek. Het betreft het gebied tussen de Derde en de Vijfde Slenk. Het westelijk deel blijft afgesloten tot 15 augustus en de Koffieboonplaat tot 1 november a.s. De laatste heeft de functie van hoogwatervluchtplaats en rustgebied voor zeehonden.


Nieuwe vaarroute zuid van de Blauwe Balg:  Waardgronden, opengesteld vanaf 21 juli

Bron: Waddenunit FEZ 21 juli 2015,en werkgroep Blauwe Balg AVW, juni 2015

Er is een alternatieve route om de Blauwe Balg te ontlasten een nieuwe zuidelijkere route over de Waardgronden.
De route is opengesteld op 21 juli. De route is betond met gele boeien. Deze boeien zijn opgenomen in de Nautin-boeienbestanden.
De diepte van de route is 50 cm bijn NAP (dus 3 uur rond hoogwater staat er 40 cm water, Met een diepgang van 1 meter kun je ongeveer 2 uur dond HW passeren)
De diepte is inmiddels ook opgenomen QuickTide

Tonnenposities

WG-A 53° 22,5840 N 5° 28,6063 E
WG-B 53° 22,0871 N 5° 29,4359 E
WG-C 53° 21,6059 N 5° 30,2196 E
WG-D 53° 21,1206 N 5° 31,1257 E
WG-E 53° 21,6071 N 5° 31,9337 E
WG-F 53° 21,6690 N 5° 32,8050 E
WG-G 53° 21,8526 N 5° 33,5090 E
WG-I 53° 21,8551 N 5° 34,9434 E
WG-J 53° 21,8808 N 5° 35,4279 E
WG-K 53° 22,1099 N 5° 35,7569 E
WG-N 53° 22,7790 N 5° 36,5750 E


Meer informatie en folder .


4 aug 2015: Afsluiting van het Rif is beëindigd

Bron: Waddenunit

Op maandagavond 3 augustus heeft de bemanning van de Krukel in samenwerking met de vogelwachters van de Engelsmanplaat een deel van de borden van het rif opgeruimd. Het rif is dus in de periode rond laagwater (3 uur vóór laagwater tot 3 uur na laagwater) weer volledig vrij voor betreding.


6 juni 2015: Uitbreiding afgesloten gebied het Rif

Bron: Waddenunit

Op vrijdag 29 mei hebben we de borden rondom de broedkolonie op het rif verplaatst. De eerder door ons geplaatste borden stonden op sommige plekken in de kolonie, de eieren lagen naast de borden. Dit komt door het flink forser worden van de kolonie, maar ook door het verplaatsen van de hoogwaterlijn door stuivend zand. In de laatste 3 weken is het deel boven de hoogwaterlijn (spring) ongeveer met een derde toegenomen. Er ontstaan weer kleine duintjes en overal komt biestarwegras boven het maaiveld uit.
Aan de zuidwestzijde van het rif zijn inmiddels de eerste jonge zeehonden geboren, één dag mooi weer en er was een babyboom.


12 mei 2015: Gedeeltelijke afsluiting van het Rif

Bron: Waddenunit

Op 10 mei is een gedeelte van het Rif afgesloten vanwege een kolonie broedende sterns. Er zijn borden geplaatst.
Het Rif is 3 rond laagwater toegankelijk en in de periode rond hoogwater gesloten. Het gebied dat omlijnd is door borden is ook in de laagwater periode gesloten.