Noordzee


Actuele meldingen:

*113/17 IN BEWERKING ZIJNDE NIEUWE UITGAVEN 1800-serie:

Kaart 1801
Noordzeekust, De Panne tot Den Helder.
Hernieuwde uitgave april 2017 (X-chart procedure t/m 31 mei 2017)
Ivm wijzigingen "Off the Netherlands and Belgian coasts between West Hinder, North Hinder and
Maas West traffic separation schemes".

Kaart 1970
Mariners Routeing Guide Southern North Sea
Schaal 1:550000. Hernieuwde uitgave juni 2017
Ivm wijzigingen "Off the Netherlands and Belgian coasts between West Hinder, North Hinder and
Maas West traffic separation schemes".
 

*72(P)/17 NOORDZEE. WEST HINDER. NOORD HINDER. MAAS WEST.

1 Ter verbetering van de veilige navigatie, beperking van het risico op milieuvervuiling en de geplande ontwikkeling van windparken in de gebieden tussen verkeersscheidingsstelsels West Hinder, Noord Hinder en Maas West zullen nieuwe en aangepaste, door de IMO erkende, routeringsmaatregelen van kracht worden op 1 juni 2017 0000 UTC.

2 Nieuwe en aangepaste scheidingsstelsels zoals te zien op bijgevoegde illustratie "Off the Netherlands and Belgian coasts between West Hinder, North Hinder and Maas West traffic separation schemes" worden als volgt ingesteld:
 a. De noordoostzijde van VSS  "North Hinder South" zal worden ingekort en het voorzorgsgebied "North Hinder Junction" zal worden uitgebreid om aan te sluiten op het VSS.
 b. Een nieuw verkeersscheidingsstelsel "Off North Hinder" ten oosten van VSS "North Hinder South" en grenzend aan voorzorgsgebied "North Hinder Junction" zal worden ingesteld.
 c. De oostgaande verkeersbaan van VSS  "Maas West Outer" zal worden gewijzigd.
 d. Een nieuw voorzorgsgebied "At Gootebank" zal worden ingesteld ten noorden van de diepwaterroute "In the Approaches to the River Scheldt".
 e. Het VSS "At West Hinder" zal worden ingekort en voorzorgsgebied "At West Hinder" zal worden uitgebreid om aan te sluiten op dit VSS.
 f. Ten noordoosten van het bestaande voorzorgsgebied "In the vicinity of Thornton and Bligh Banks" zal een nieuw  voorzorgsgebied "Windfarm Borssele" worden ingesteld.
g. Door het voorzorgsgebied "Windfarm Borssele" zal een nieuw Te Vermijden Gebied "Windfarm Borssele Pass" worden ingesteld ten behoeve van schepen korter dan 45m.

3 Om noord- en zuidgaand verkeer ten oosten van voorzorgsgebied "Windfarm Borssele" te regelen zijn de volgende nieuwe routeringsmaartregelen vastgesteld:
a. Een nieuw voorzorgsgebied "Schouwenbank Junction" zal worden ingesteld. Dit voorzorgsgebied wordt met een tweerichtings-verkeersbaan "Schouwenbank NW" verbonden met voorzorgsgebied "North Hinder Junction"; met een tweerichtings-verkeersbaan "Schouwenbank NE" verbonden met voorzorgsgebied "Maas Junction"; met een tweerichtings-verkeersbaan "Westpit" verbonden met voorzorgsgebied "At Gootebank" en met een tweerichtings-verkeersbaan "Schouwenbank SE" verbonden met vaarwater "Oostgat".
b. Ankergebied "Schouwenbank" zal worden aangepast aan de nieuwe tweerichtings-verkeersbaan "Schouwenbank NE".

4 Details van bovenstaande wijzigingen zijn te raadplegen op  diagram behorende bij BAZ 72(P)/17:
                                                   illu_new_and_amended_routeing_measures_y2017_baz72.pdf

5 In aanvulling op bovengenoemde wijzigingen zullen radiomeldingsposities, betonning en ankergebieden worden gewijzigd en verplaatst. Details van deze wijzigingen zullen worden gepubliceerd in de relevante publicaties van de Nederlandse Hydrografische Dienst en UKHO.

6 Details van de routeringsmaatregelen zullen worden opgenomen in nieuwe edities van kaarten110, 1630, 1035 en 1801 welke zullen verschijnen in april 2017. Deze kaarten zullen worden gepubliceerd met een kaartnoot welke de gebruiker erop wijst dat bestaande zeekaarten, die zullen worden voorzien van prefix "X", van kracht blijven tot 1 juni 2017 0000 UTC. Nieuwe edities van kaarten 1970 en 1014 zullen worden gepubliceerd in mei 2017.

7 Noot: De zeeman wordt geïnformeerd dat dit een ingrijpende wijziging is van IMO routering in het gebied West Hinder, Noord Hinder en Maas West. De zeeman moet zich vertrouwd maken met deze wijzigingen en zeker stellen dat alle relevante kaarten en publicaties bijgewerkt zijn voor de datum van inwerkingtreding. Kaart 122 zal worden bijgewerkt middels een Bericht aan Zeevarenden.
Bron / Source: IMO; PNR 1533-2016-5.
 
 

2016.01964.0

Slijkgat: diepgang

Er zit een verondieping direct buiten de haven (P9 tot inloop haven), verder tussen P3 en P5, tussen SG5 en SG7 en tussen SG13 en  SG15. De beperking is ca. 1 meter t.o.v. de gewenste diepte.

(E-mail West Nederland Zuid , District Zuid , 2016-007 , 01-03-2016)