Over de Stichting Nautin


Deze website is een initiatief van de Stichting Nautin. Deze stichting heeft ten doel het bevorderen van beschikbaarheid van nautische informatie voor de pleziervaart en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 • het tot stand brengen en in stand houden van een platform voor uitwisseling van nautische informatie, al dan niet digitaal;
 • vraag naar en het aanbod van nautische informatie tot elkaar brengen;
 • beherende instanties te bewegen gewenste informatie te publiceren in een gewenste vorm en frequentie.


De stichting is opgericht op 7 mei 2013.
Inschrijving Kamer van Koophandel onder nummer: 57920273.
Inschrijving bij de belastingdienst onder nummer: 8527.92.797.
Statuten van de stichting Nautin (pdf, 6MB)  ...>> 

De stichting leunt geheel op de inzet van vrijwilligers en heeft geen betaalde functionarissen.
De kosten van de stichting worden gedragen door donateurs en enkele sponsor-organisaties.

Privacybeleid

De stichting Nautin heeft haar privacybeleid formeel vastgelegd ...>>
Met name is hier in opgenomen hoe er met vastgelegde persoonsgegevens wordt omgegaan.
Vragen over dit beleid kunnen gesteld worden via de contactpagina.

  Bestuur

  Het stichtingsbestuur bestaat sinds 24 mei 2018 uit:
  • Jan Röben (voorzitter)
  • Ad Krom (secretaris)
  • Wim Blankenstijn (penningmeester)
  • Hans Fix (coördinator techniek)
  • Jack Groot (coördinator vrijwilligers)

  Contact met Nautin